ਕੁਕੀਆਂ ਦੀ ਨੀਤੀ

ਕੁਕੀਆਂ

Our Privacy Policy explains our principles when it comes to the collection, processing, and storage of your information. The Cookie Policy specifically explains how we, our partners, and users of our services deploy cookies, as well as the options you have to control them.

ਕੁਕੀਆਂ ਕੀ ਹਨ?

Cookies are small pieces of data, stored in text files, that are stored on your computer or other device when websites are loaded in a browser. They are widely used to ‘remember’ you and your preferences, either for a single visit (through a ‘session cookie’) or for multiple repeat visits (using a ‘persistent cookie’). They ensure a consistent and efficient experience for visitors, and perform essential functions such as allowing users to register and remain logged in. Cookies may be set by the site that you are visiting (known as ‘first party cookies’), or by third parties, such as those who serve content or provide advertising or analytics services on the website (‘third party cookies’).

WordPress.org ਵੱਲੋਂ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀਆਂ ਕੁਕੀਆਂ

We use cookies for a number of different purposes. Some cookies are necessary for technical reasons; some enable a personalized experience for both visitors and registered users; and some allow the display of advertising from selected third party networks. Some of these cookies may be set when a page is loaded, or when a visitor takes a particular action (clicking the ‘like’ or ‘follow’ button on a post, for example).

Below the different categories of cookies set by WordPress.org are outlined, with specific examples detailed in the tables that follow. This includes their name and purpose. Certain cookies are only set for logged-in visitors, whereas others are set for any visitors, and these are marked below accordingly. Where a cookie only applies to specific subdomains, they are included under the relevant header.

ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ: These are the cookies that are essential for WordPress.org to perform basic functions. These include those required to allow registered users to authenticate and perform account related functions.

ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ: These cookies are used to store preferences set by users such as account name, language, and location.

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ: Performance cookies collect information on how users interact with websites hosted on WordPress.org, including what pages are visited most, as well as other analytical data. These details are only used to improve how the website functions.

ਟਰੈਕਿੰਗ: These are set by trusted third party networks (e.g. Google Analytics) to track details such as the number of unique visitors, and pageviews to help improve the user experience.

ਤੀਜੀ ਧਿਰ/ਮੜ੍ਹੀ ਸਮੱਗਰੀ: WordPress.org makes use of different third party applications and services to enhance the experience of website visitors. These include social media platforms such as Facebook and Twitter (through the use of sharing buttons), or embedded content from YouTube and Vimeo. As a result, cookies may be set by these third parties, and used by them to track your online activity. We have no direct control over the information that is collected by these cookies.

wordpress.org

ਕੁਕੀ ਮਿਆਦ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਦਾਖਲ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਹੀ?
_ga 2 ਸਾਲ ਗੂਗਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ - Used to distinguish users. ਨਹੀਂ
_ga_<property-id> 2 ਸਾਲ ਗੂਗਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ - Used to persist session state. ਨਹੀਂ
devicePixelRatio ਬਰਾਉਜ਼ਰ ਮੂਲ (1 ਸਾਲ) Used to make the site responsive to the visitor’s screen size. ਨਹੀਂ
wordpress_test_cookie ਇਜਲਾਸ Tests that the browser accepts cookies. ਨਹੀਂ
tk_ai 24 ਘੰਟੇ ਜੈੱਟਪੈਕ - Stores the unique identifier for the publisher to enable Jetpack to collect data. ਨਹੀਂ
tk_lr 1 ਸਾਲ ਜੈੱਟਪੈਕ - Stores the unique identifier for the publisher to enable Jetpack to collect data. ਨਹੀਂ
tk_or 5 ਸਾਲ ਜੈੱਟਪੈਕ - Stores the unique identifier for the publisher to enable Jetpack to collect data. ਨਹੀਂ
wp-settings-{user_id} 1 ਸਾਲ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਦੀ wp-admin ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ
wporg_logged_in
wporg_sec
14 days if you select “Remember Me” when logging in. Otherwise, Session. Used to check whether the current visitor is a logged-in WordPress.org user. ਹਾਂਜੀ
wporg_locale 1 ਸਾਲ Used to persist a user’s locale configuration. ਹਾਂਜੀ

make.wordpress.org

ਕੁਕੀ ਮਿਆਦ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਦਾਖਲ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਹੀ?
_ga 2 ਸਾਲ ਗੂਗਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ - Used to distinguish users. ਨਹੀਂ
_ga_<property-id> 2 ਸਾਲ ਗੂਗਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ - Used to persist session state. ਨਹੀਂ
welcome-{blog_id} ਸਦਾਚਿਰ Used to record if you’ve chosen to hide the “Welcome” message at the top of the corresponding blog. ਨਹੀਂ
showComments 10 ਸਾਲ Used to determine if you prefer comments to be shown or hidden when reading the site. ਨਹੀਂ

*.trac.wordpress.org

ਕੁਕੀ ਮਿਆਦ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਦਾਖਲ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਹੀ?
_ga 2 ਸਾਲ ਗੂਗਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ - Used to distinguish users. ਨਹੀਂ
_ga_<property-id> 2 ਸਾਲ ਗੂਗਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ - Used to persist session state. ਨਹੀਂ
trac_form_token ਇਜਲਾਸ Used as a security token for cross-site request forgery protection. ਨਹੀਂ
trac_session 90 ਦਿਨ Used to keep anonymous session information. ਨਹੀਂ

codex.wordpress.org

ਕੁਕੀ ਮਿਆਦ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਦਾਖਲ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਹੀ?
_ga 2 ਸਾਲ ਗੂਗਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ - Used to distinguish users. ਨਹੀਂ
_ga_<property-id> 2 ਸਾਲ ਗੂਗਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ - Used to persist session state. ਨਹੀਂ
codexToken 6 ਮਹੀਨੇ Used to check whether the current visitor is a logged-in WordPress.org user. Only set if you select “Keep me logged in” when logging in. ਹਾਂਜੀ
codexUserId
codexUserName
6 ਮਹੀਨੇ Used to check whether the current visitor is a logged-in WordPress.org user. ਹਾਂਜੀ
codex_session ਇਜਲਾਸ Used to check whether the current visitor is a logged-in WordPress.org user. ਹਾਂਜੀ

*.wordcamp.org

ਕੁਕੀ ਮਿਆਦ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਦਾਖਲ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਹੀ?
_ga 2 ਸਾਲ ਗੂਗਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ - Used to distinguish users. ਨਹੀਂ
_ga_<property-id> 2 ਸਾਲ ਗੂਗਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ - Used to persist session state. ਨਹੀਂ
camptix_client_stats 1 ਸਾਲ Used to track unique visitors to tickets page on a WordCamp site ਨਹੀਂ
wp-saving-post 1 ਦਿਨ Used to track if there is saved post exists for a post currently being edited. If exists then let user restore the data ਹਾਂਜੀ
comment_author_{hash} 347 ਦਿਨ Used to tracked comment author name, if “Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.” is checked ਨਹੀਂ
comment_author_email_{hash} 347 ਦਿਨ Used to tracked comment author email, if “Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.” is checked ਨਹੀਂ
comment_author_url_{hash} 347 ਦਿਨ Used to track comment author url, if “Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.” checkbox is checked ਨਹੀਂ
wp-postpass_{hash} 10 ਦਿਨ ਜੇਕਰ ਸੰਪਾਦਨਾ ਪਾਸਵਰਡ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਤਾਂ ਇਜਲਾਸ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ
wp-settings-{user} 1 ਸਾਲ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਦੀਆਂ wp-admin ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ
wp-settings-time-{user} 1 ਸਾਲ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ wp-settings-{user} ਸੈੱਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਹਾਂਜੀ
tix_view_token 2 ਦਿਨ ਇਜਲਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੈਂਪਟਿਕਸ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ
tk_ai ਬਰਾਉਜ਼ਰ ਮੂਲ ਟਰੈਕਿੰਗ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ
jetpackState ਇਜਲਾਸ ਜੈੱਟਪੈਕ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ
jpp_math_pass ਇਜਲਾਸ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਨੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਗਣਿਤਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ
stnojs 2 ਦਿਨ Remember if user do not want JavaScript executed ਨਹੀਂ
wordpress_logged_in_{hash} ਇਜਲਾਸ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਹਾਂਜੀ
wordpress_test_cookie ਇਜਲਾਸ Test if cookie can be set ਨਹੀਂ

ਕੁਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ

Visitors may wish to restrict the use of cookies, or completely prevent them from being set. Most browsers provide for ways to control cookie behavior such as the length of time they are stored — either through built-in functionality or by utilizing third party plugins.

To find out more on how to manage and delete cookies, visit aboutcookies.org. For more details on advertising cookies, and how to manage them, visit youronlinechoices.eu (EU based), or aboutads.info (US based).

Some specific opt-out programs are available here:

Google Analytics - https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

It’s important to note that restricting or disabling the use of cookies can limit the functionality of sites, or prevent them from working correctly at all.

WordPress.org

Creative Commons License