Ajax Archive Calendar

Ajax Archive Calendar .


osmansorkar 1,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 5.9.4 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

postMash – custom post order

Customise the order your posts are display in using this simple drag-and-drop Ajax interface.


Joel Starnes 1,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 2.8.4 13 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Relevanssi Live Ajax Search

Template powered live search for any WordPress theme. Compatible with Relevanssi search!


Mikko Saari 1,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 5.9.4 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Nav Menu Item Duplicator

A simple plugin that adds a duplicate button to each items on edit menu screen.


Sohan Zaman 1,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 4.9.21 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

WP-RecentComments

Display recent comments in your blog sidebar.


mg12 1,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 3.4.2 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

SimpleModal Contact Form (SMCF)

SimpleModal Contact Form (SMCF) is an Ajax powered modal contact form. It utilizes the jQuery…


Eric Martin 1,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 3.4.2 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Advanced AJAX Page Loader

AJAX Page Loader will load posts, pages, etc. without reloading entire page.


deano1987 1,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 4.5.27 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Jock on air now

Joan allows you to create, manage and display your station weekly programming schedule stylishly and…


G & D Enterprises, Inc. 900+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 5.9.4 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

AJAX Calendar

AJAX Calendar is a plugin that will display an AJAXified WordPress calendar.


John Godley 900+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 3.2.1 11 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Stray Random Quotes

Display and rotate random quotes and words everywhere on your blog. Easy to custom and…


unalignedcoder 900+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 2.8 13 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

PostMash Custom – custom post order

Customize display order of posts by a simple drag-and-drop Ajax interface, now with support for…


Torstein Opperud 900+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 3.1.4 12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Google Font Fix

Fix Google (//.googleapis.com/) and Gravatar service(//gravatar.com) for users in China.


Haozhe Xie 800+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 5.7.7 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

WooCommerce Ajax Mini Cart

Custom mini cart for WooCommerce. You can add to cart, update quanity in this cart…


Inconver 800+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 5.1.14 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

WP Search Suggest

Provides title suggestions while typing a search query, using the built in jQuery suggest script.


Konstantin Obenland 800+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 5.6.9 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

AJAX Heartbeat Tool

Provides a method of turning the WordPress heartbeat off as well as change some settings.


Mikel King 800+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 5.7.7 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Ajax Dropdowns

Display a group of posts that can be switched using dropdowns.


Brian Miyaji 700+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 4.7.24 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

SM Sticky Clicky Star

Turn sticky (featured) posts on and off with 1 easy click! Control permissions with "User…


Seth Carstens 700+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 5.1.14 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ