ਕੈਲੰਡਰ

A simple but effective ਕੈਲੰਡਰ plugin for WordPress that allows you to manage your events…


Kieran O'Shea 9,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 5.3.14 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Order Delivery Date for WP e-Commerce

Allow the customers to choose an order delivery date on the checkout page for WP…


Ashok Rane 6,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 5.7.8 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Import Eventbrite Events

Import Eventbrite Events into WordPress website and/or Event Calendar. Nice Display with shortcode & Event…


Xylus Themes 5,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 6.1.1 6 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Import Social Events

Import Facebook events into your WordPress website and/or Event Calendar. Nice Display with shortcode &…


Xylus Themes 5,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 6.1.1 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

BA Book Everything

The really fast and powerful Booking engine with management system for theme/site developers to create…


Booking Algorithms 5,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 6.1.1 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Archives Calendar Widget

Archives widget that makes your monthly/daily archives look like a calendar on the sidebar.


Aleksei Polechin (alek´) 4,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 5.7.8 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Spiffy Calendar

Manage and display your events in a responsive calendar with multiple views, widgets and shortcodes.…


Spiffy Plugins 3,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 6.1.1 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Persian Date

تاریخ شمسی برای وردپرس


MahdiY 3,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 5.4.12 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Events Calendar for FooEvents

Display your events in a stylish events calendar on your WordPress website. Event Calendars can…


FooEvents 3,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 6.1.1 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Appointment Booking Calendar

Appointment Booking Calendar is an appointment calendar for accepting online bookings from a set of…


codepeople 3,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 6.1.1 4 ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Quick Event Manager

Simple event manager. No messing about, just add events and a shortcode and the plugin…


Fullworks 3,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 6.1.1 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Tockify Events Calendar

Tockify Calendar is a modern attractive website calendar. Beautiful. Intuitive. Super-Customizable. Lightning Fast.


Tockify Ltd 3,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 6.1.1 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Events Search For The Events Calendar

Events Search addon provides a simple ajax based search box to find any event quickly…


Cool Plugins 3,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 6.1.1 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Events Calendar for GeoDirectory

Events Calendar add-on for GeoDirectory allows to extend your GeoDirectory powered website with a versatile…


AyeCode Ltd 2,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 6.1.1 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Event Calendar – Calendar

Event Calendar plugin created for showing your events. Event Calendar is the best if you…


totalsoft 2,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 6.1.1 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ