Display SQL Stats

! ! ! S T I L L B E T A ! ! !


Jürgen Schulze 10+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 4.7.27 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Pie and Donut charts

Make interactive pie charts using chart.js library using:


Varun Katyal 10+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 5.4.14 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

iTunes Charts

iTunes widget that automatically updates to reflect the latest charts.


Ollie Brown 10+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 4.2.36 9 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

ChartBlocks

A wordpress plugin to aid integration of ChartBlocks charts.


Jay Smith 10+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 4.0.38 9 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

google geographic charts and maps

google geocharts, google maps, map, graphing, visualisation, visualise data, visualization, visualize data, HTML5, plugin, widget,…


Paul-Adrien Bru 10+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Download Counter Chart

Visualization of your downloads based on the Download Counter plugin.


Michael Mrotzek 10+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 2.9.2 14 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

GNUPlot

Embeds GNUPlot charts inside your Wordpress posts, without the need for GNUPlot on your webhost.


Mohamed Ibrahim 10+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 2.6 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

JasperReports IO

Seamlessly embed highly interactive reports and data visualizations inside your pages and blog posts using…


Teodor Danciu 10+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 5.4.14 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Last.fm For Artists

This plugin adds a fully customizable sidebar-widget to list an artists upcoming shows or top…


J.org 10+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 2.9.2 14 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

DirectAdmin Dashboard

Show bandwidth and disk usage stats from a DirectAdmin user on the users Wordpress dashboard


Wieland Vernooij 10+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 4.9.24 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

BP Group Analytics

Pie charts for xprofile fields.


Vivek Sharma 10+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 6.1.4 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Shop Metrics Report for WP

The Shop Metrics Report for WP plugin sends your webshop order data of WooCommerce to…


Van Wilderen ICT 10+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 4.0.38 9 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Chartsbeds Review

License


ChartsBeds 10+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 5.1.17 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

WordPress Last.fm Charts

Shortcodes to display charts of Last.fm data for a particular user.


Sarah Vessels 10+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Extended widgets addon kit for Elementor

Extended widgets addon kit for Elementor for creating accordion post and radial gauge. Animated gauge…


Varun Katyal 10+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 5.5.13 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Easy Chart Categories

This is a WordPress plugin that provides a WordPress shortcode that will display your categories…


Sarah Vessels 10+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ 12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

MaxiCharts D3js

Create beautiful charts using powerfull D3js library.


MaxiCharts 10+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 5.8.8 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

csMusicCharts UK

Automatically displays the top 40 of the UK single and album charts


Stephan Gerlach 10+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 3.3.2 12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Easy Graphs

This plugin allows for simple data visualization in post content. It is Multisite compatible and…


Aaron Brazell 10+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with WordPress 3.4 11 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ