Custom Post Type Widgets

Custom Post Type Widgets plugin adds default custom post type widgets.


thingsym 20,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 6.4.3 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

No Page Comment

An admin interface to control the default comment and trackback settings on new posts, pages…


Seth Alling 20,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 6.0.7 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Simple Post Notes

Adds simple notes to post, page and custom post type edit screen.


BracketSpace 10,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 6.0.7 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Custom Post Type Maker

Custom Post Type Maker lets you create Custom Post Types and custom Taxonomies in a…


Graffino 9,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 6.0.7 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Remove CPT base

Remove custom post type base slug from url


KubiQ 9,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 6.4.3 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Multiple Featured Images

Enables multiple featured images for all post types (including custom post types and WooCommerce products).…


Marcus Kober 7,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 5.5.14 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

NS Featured Posts

A plugin for making posts, pages or custom post types featured. User can enable/disable Featured…


Nilambar Sharma 6,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 6.2.4 9 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

JC Submenu

JC Submenu plugin allows you to automatically populate your navigation menus with custom post_types, taxonomies,…


James Collings 6,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 5.3.17 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Posts Like Dislike

Like Dislike for WordPress Posts | WordPress Page | Custom Post Types


WP Happy Coders 5,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 6.4.3 1 ਹਫਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

WP Posts Carousel

WP Posts Carousel is a widget and a shortcode generator to displays posts or custom…


Marcin Gierada 5,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 5.5.14 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

WP Ultimate Post Grid

Easily create filterable responsive grids for your posts, pages or custom post types


Bootstrapped Ventures 5,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 6.4.3 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

W4 Post List

W4 Post List lets you create a list of posts, terms, users or a combined…


Shazzad Hossain Khan 5,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 6.4.3 2 ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Genesis Featured Widget Amplified

Genesis Featured Posts with support for custom post types, taxonomies, and so much more


Nick_theGeek 4,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 4.9.25 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

WP Custom Post Template

This plugin lets you add the custom post templates in your Wordpress custom post type.…


Dotsquares 4,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 4.7.28 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Same Category Posts

Show posts related to the current category or other custom post types.


Daniel Floeter 4,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 6.4.3 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Autoremove Attachments

Remove child attachments when parent post, page or custom post type is deleted.


Polygon Themes 4,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 6.3.3 7 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Custom Related Posts

Manual related posts without slowing down your website!


Bootstrapped Ventures 3,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 6.4.3 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ