ਬੀ ਬੀ ਪ੍ਰੈਸ

ਬੀ ਬੀ ਪ੍ਰੈਸ is forum software for WordPress.


The bbPress Contributors 300,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 5.4.1 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

No Page Comment

An admin interface to control the default comment and trackback settings on new posts, pages…


Seth Alling 30,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 5.2.6 9 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Asgaros Forum

Asgaros Forum is the best forum-plugin for WordPress! It comes with dozens of features in…


Thomas Belser 10,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 5.4.1 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

WP First Letter Avatar

Set custom avatars for users with no Gravatar. The avatar will be the first (or…


Dev49.net 5,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 4.7.17 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Blacklist Updater

Automatic updating of the comment blacklist in WordPress with antispam keys from GitHub.


pluginkollektiv 1,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 5.4.1 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Quiz

Reduces spam and troll comments by requiring commenters to answer a question.


Andy Skelton, Stephen Rider and Mark Jaquith 900+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 4.1.30 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Raven's Antispam

Powerful and invisible fighter against comment spam.


Peter Kahoun 800+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 3.0.5 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

BuddyPress First Letter Avatar

A WordPress-BuddyPress plugin to set fancy custom avatars for users with no Gravatar and no…


Dev49.net 800+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 4.7.17 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

bbPress Topics for Posts

Replace the comments on your WordPress blog posts with topics from an integrated bbPress install


David Dean 600+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 4.9.14 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

bbP Signature

Stable tag: 1.2 This plugin adds user signature support to bbPress 2.0.


Arjun S Kumar 300+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 5.4.1 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

WP Bulletin Board

WP Bulletin Board (WPBB) is an easy to use forum for your WordPress site with…


Jay Carter 200+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 3.5.2 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Better bbPress Signature

Better bbPress Signature is signature plugin to add option for member signature for bbPress forums


Arun Singh 100+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 3.9.31 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Forums

Forums is a plugin that integrates the powerfull myBB bulletin board software with WordPress. It…


choppedcode 60+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 3.6.1 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

CommentMailer

Send automated email to your blog's commenters everytime you reply their comments on the blog's…


Huda Toriq 50+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 2.3.1 13 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

bbPress Users Stats

Adds topics and replies stats for each users


bastho 30+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 3.6.1 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

BBP Auto-Close Topics

BBP Auto-Close Topics will automatically close bbPress topics after an admin-specified time period.


Brandon Allen 30+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 4.2.27 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Override Comment Deadline

Allows you to enable comments on posts which are older than the comment deadline set…


Scott Nelle, Union Street Media 20+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 4.0.30 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

bbP Views

This plugin adds some of the most-requested views for bbPress


Gautam Gupta 10 ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with WP 3.1 / bbP plugin-alpha-2 9 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Digress.it

Digress.it lets you comment paragraph by paragraph in the margins of a text


Eddie A Tejeda 10 ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 3.1.4 9 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ