ਬੀ ਬੀ ਪ੍ਰੈਸ

ਬੀ ਬੀ ਪ੍ਰੈਸ is forum software for WordPress.


The bbPress Contributors 200,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 5.9.3 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

No Page Comment

An admin interface to control the default comment and trackback settings on new posts, pages…


Seth Alling 20,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 5.2.15 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Asgaros Forum

Asgaros Forum is the best forum-plugin for WordPress! It comes with dozens of features in…


Thomas Belser 10,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 5.9.3 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

WP First Letter Avatar

Set custom avatars for users with no Gravatar. The avatar will be the first (or…


Dev49.net 4,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 4.7.23 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Disable Comments

Completely disables comments functionality from backend and frontend. Just install it, nothing to configure!


WpSimpleTools 2,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 5.7.6 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Block List Updater

Automatic updating of the comment block list in WordPress with antispam keys from GitHub.


pluginkollektiv 2,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 5.7.6 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Raven's Antispam

Powerful and invisible fighter against comment spam.


Peter Kahoun 600+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 3.0.5 12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

BuddyPress First Letter Avatar

A WordPress-BuddyPress plugin to set fancy custom avatars for users with no Gravatar and no…


Dev49.net 400+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 4.7.23 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

bbP Signature

Stable tag: 1.3 This plugin adds user signature support to bbPress 2.0.


Arjun S Kumar 200+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 5.9.3 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

PeerBoard Forum and Community

This WordPress forum plugin brings everything you need to build an online community, connect with…


Peerboard, forumplugin 200+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 5.9.3 2 ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

WP Bulletin Board

WP Bulletin Board (WPBB) is an easy to use forum for your Wordpress site with…


Jay Carter 100+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 3.5.2 9 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Better bbPress Signature

Better bbPress Signature is signature plugin to add option for member signature for bbPress forums


Arun Singh 80+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 3.9.36 8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

CommentMailer

Send automated email to your blog's commenters everytime you reply their comments on the blog's…


Huda Toriq 30+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 2.3.1 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

BBP Auto-Close Topics

BBP Auto-Close Topics will automatically close bbPress topics after an admin-specified time period.


Brandon Allen 20+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 4.2.32 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Override Comment Deadline

Allows you to enable comments on posts which are older than the comment deadline set…


Scott Nelle, Union Street Media 10+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 4.0.35 8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

bbPress Participants Trash

Allows participants to trash their replies & topics.


Codepixlabs 10+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 4.7.23 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Decode Reply Tool

This plugin allows your readership to reply to your posts via Twitter and App.net using…


Scott Smith 10+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 4.0.35 8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

The Final Word

Have the final word in a comment thread by marking a chosen comment as the…


Hugh Lashbrooke 10+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 5.5.9 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Dispito – discussions and comments

The Dispito comment system replaces your WordPress comment system with your comments hosted and powered…


Network image 10+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 3.0.5 9 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ