ਬੀ ਬੀ ਪ੍ਰੈਸ

ਬੀ ਬੀ ਪ੍ਰੈਸ is forum software for WordPress.


The bbPress Contributors 100,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 6.3.3 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

wpForo Forum

Number one WordPress forum plugin. Full-fledged forum solution with modern and responsive forum design. Community…


gVectors Team 20,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 6.4.3 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Asgaros Forum

Asgaros Forum is the best forum-plugin for WordPress! It comes with dozens of features in…


Thomas Belser 10,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 6.4.3 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

bbp style pack

For bbPress – Lets you style bbPress, and add display features


Robin Wilson 8,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 6.4.3 7 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

AnsPress – Question and answer

A free question and answer plugin for WordPress. Made with developers in mind, and highly…


Rahul Aryan 4,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 6.2.4 8 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Private groups

For bbPress – Creates private forum groups


Robin Wilson 2,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 6.4.3 7 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

WP Discourse

This plugin allows you to use Discourse as a community engine for your WordPress website.…


Discourse 1,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 6.4.3 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Toolbox for Asgaros Forum

This toolbox allows you to extend the functionality of Asgaros Forum.


Dominik Rauch 1,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 5.7.11 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

bbp topic count

For bbPress – adds any combination of topics, replies and totals under the authors avatar…


Robin Wilson 700+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 6.4.3 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Simple:Press Forum

The most versatile and feature-rich forum plugin for WordPress. Create unlimited forums with awesome features…


The Simple:Press Forum Team 600+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 6.4.3 1 ਹਫਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Post Comments as bbPress Topics

Replace the comments on your WordPress blog posts with topics from an integrated bbPress install


Robin Wilson/Nick Chomey 400+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 6.4.3 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Product Questions & Answers for WooCommerce

Allows the customers to ask questions about products and admin to answer/moderate them.


ExpressTech Software Solutions Pvt. Ltd. 400+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 6.3.3 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ