ਬੀ ਬੀ ਪ੍ਰੈਸ

ਬੀ ਬੀ ਪ੍ਰੈਸ is forum software for WordPress.


The bbPress Contributors 200,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 5.8.1 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

wpForo Forum

Number one WordPress forum plugin. Full-fledged forum solution with modern and responsive forum design. Community…


gVectors Team 30,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 5.8.1 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Asgaros Forum

Asgaros Forum is the best forum-plugin for WordPress! It comes with dozens of features in…


Thomas Belser 20,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 5.7.3 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

bbp style pack

For bbPress – Lets you style bbpress, and add display features


Robin Wilson 9,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 5.8.1 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

AnsPress – Question and answer

A free question and answer plugin for WordPress. Made with developers in mind, and highly…


Rahul Aryan 5,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 5.8.1 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Simple Ajax Chat

Displays a fully customizable Ajax-powered chat box anywhere on your site.


Jeff Starr 3,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 5.8.1 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Private groups

For bbPress – Creates private forum groups


Robin Wilson 3,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 5.8.1 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

bbp topic count

For bbPress – adds any combination of topics, replies and totals under the authors avatar…


Robin Wilson 2,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 5.6.5 9 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

WP Discourse

This plugin allows you to use Discourse as a community engine for your WordPress website.…


Discourse 1,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 5.8.1 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

CM Answers

Updated and tested 2021 Version. Enables users to post questions and answers (Q&A) in a…


CreativeMindsSolutions 1,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 5.8.1 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Toolbox for Asgaros Forum

This toolbox allows you to extend the functionality of Asgaros Forum.


Dominik Rauch 1,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 5.7.3 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

GD Topic Polls for bbPress

Implements polls system for bbPress powered forums, where users can add polls to topics, with…


Milan Petrovic 700+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 5.7.3 7 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Simple:Press – WordPress Forum Plugin

The most versatile and feature-rich forum plugin for WordPress. Create unlimited forums with awesome features…


The Simple:Press Team 700+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 5.7.3 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

WP Forum Server

This WordPress plugin is a complete forum system for your wordpress blog.


lucidcrew 500+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 4.2.30 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

bbPress Topics for Posts

Replace the comments on your WordPress blog posts with topics from an integrated bbPress install


David Dean/Robin Wilson 500+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 5.7.3 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ