ਬੀ ਬੀ ਪ੍ਰੈਸ

ਬੀ ਬੀ ਪ੍ਰੈਸ is forum software for WordPress.


The bbPress Contributors 200,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 5.9.4 10 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

wpForo Forum

Number one WordPress forum plugin. Full-fledged forum solution with modern and responsive forum design. Community…


gVectors Team 20,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 6.0.2 1 ਹਫਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Asgaros Forum

Asgaros Forum is the best forum-plugin for WordPress! It comes with dozens of features in…


Thomas Belser 10,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 6.0.2 2 ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

bbp style pack

For bbPress – Lets you style bbPress, and add display features


Robin Wilson 9,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 6.0.2 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

AnsPress – Question and answer

A free question and answer plugin for WordPress. Made with developers in mind, and highly…


Rahul Aryan 5,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 5.9.4 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Simple Ajax Chat

Displays a fully customizable Ajax-powered chat box anywhere on your site.


Jeff Starr 4,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 6.0.2 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Private groups

For bbPress – Creates private forum groups


Robin Wilson 3,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 6.0.2 1 ਹਫਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

WP Discourse

This plugin allows you to use Discourse as a community engine for your WordPress website.…


Discourse 1,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 6.0.2 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

bbp topic count

For bbPress – adds any combination of topics, replies and totals under the authors avatar…


Robin Wilson 1,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 5.9.4 8 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Toolbox for Asgaros Forum

This toolbox allows you to extend the functionality of Asgaros Forum.


Dominik Rauch 1,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 5.7.7 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

CM Answers

Updated and tested 2021 Version. Enables users to post questions and answers (Q&A) in a…


CreativeMindsSolutions 800+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 6.0.2 16 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

GD Topic Polls for bbPress

Implement polls system for bbPress powered forums, where users can add polls to topics, with…


Milan Petrovic 600+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 6.0.2 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Simple:Press – WordPress Forum Plugin

The most versatile and feature-rich forum plugin for WordPress. Create unlimited forums with awesome features…


The Simple:Press Team 600+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 6.0.2 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Post Comments as bbPress Topics

Replace the comments on your WordPress blog posts with topics from an integrated bbPress install


Robin Wilson/Nick Chomey 500+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 6.0.2 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Vanilla Forums

Not a Vanilla Forum owner? Create one here


Vanilla Forums 400+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 5.3.13 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

WP Forum Server

This Wordpress plugin is a complete forum system for your wordpress blog.


lucidcrew 400+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 4.2.33 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ