ਬੀ ਬੀ ਪ੍ਰੈਸ

ਬੀ ਬੀ ਪ੍ਰੈਸ is forum software for WordPress.


The bbPress Contributors 200,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 5.9.5 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

wpForo Forum

Number one WordPress forum plugin. Full-fledged forum solution with modern and responsive forum design. Community…


gVectors Team 20,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 6.2 2 ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Asgaros Forum

Asgaros Forum is the best forum-plugin for WordPress! It comes with dozens of features in…


Thomas Belser 10,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 6.1.1 2 ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

bbp style pack

For bbPress – Lets you style bbPress, and add display features


Robin Wilson 8,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 6.2 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

AnsPress – Question and answer

A free question and answer plugin for WordPress. Made with developers in mind, and highly…


Rahul Aryan 5,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 5.9.5 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Private groups

For bbPress – Creates private forum groups


Robin Wilson 2,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 6.1.1 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

WP Discourse

This plugin allows you to use Discourse as a community engine for your WordPress website.…


Discourse 1,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 6.1.1 3 ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Toolbox for Asgaros Forum

This toolbox allows you to extend the functionality of Asgaros Forum.


Dominik Rauch 1,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 5.7.8 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

bbp topic count

For bbPress – adds any combination of topics, replies and totals under the authors avatar…


Robin Wilson 1,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 6.1.1 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

CM Answers

Updated and tested 2023 Version. Enables users to post questions and answers (Q&A) in a…


CreativeMindsSolutions 800+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 6.2.0 2 ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Simple:Press – WordPress Forum Plugin

The most versatile and feature-rich forum plugin for WordPress. Create unlimited forums with awesome features…


The Simple:Press Team 600+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 6.1.1 2 ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

GD Topic Polls for bbPress

Implement polls system for bbPress powered forums, where users can add polls to topics, with…


Milan Petrovic 500+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 6.2 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Post Comments as bbPress Topics

Replace the comments on your WordPress blog posts with topics from an integrated bbPress install


Robin Wilson/Nick Chomey 400+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 6.1.1 3 ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Vanilla Forums

Not a Vanilla Forum owner? Create one here


Vanilla Forums 400+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 5.3.14 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ