ਬਡੀਪ੍ਰੈਸ

ਬਡੀਪ੍ਰੈਸ helps site builders & developers add community features to their websites, with user profiles,…


The BuddyPress Community 200,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 5.6.2 2 ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Invite Anyone

Makes BuddyPress's invitation features more powerful.


Boone Gorges 6,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 5.6.2 2 ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

WP-DraftsForFriends

Now you don't need to add friends as users to the blog in order to…


Lester 'GaMerZ' Chan 2,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 5.4.4 9 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

BuddyPress Extended Friendship Request

BuddyPress Extended Friendship Request plugin allows users to send a personalized message with the friendship…


BuddyDev Team 800+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 5.4.4 9 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

BuddyPress Automatic Friends

Automatically create and accept friendships for specified users upon new user registration. * Requires BuddyPress


Steven Word 500+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 4.5.13 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Mutual Buddies

Mutual buddies displays BuddyPress mutual friends of the logged in user & the user whose…


Paresh Radadiya 300+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 4.8.15 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Social Crowd

Social Crowd retrieves the count/number of Friends/Followers from your favorite social networks and displays them…


Randall Hinton 100+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 3.5.2 8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Buddypress Friend of a Friend (FOAF)

This plugin includes a new block inside each user profile page and includes a "Friend…


Florian Schiessl 100+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 4.7.19 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Refer a Friend Program for WooCommerce

Create a customer referral program Now! Have your customers driving their friends to your store…


StoreYa 100+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 5.2.9 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

BuddyPress Mute

Let members mute their friends and shed unwanted items from their BuddyPress activity stream.


Henry Wright 90+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 4.5.0 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Twitter Friends Widget

Displays your Twitter friends with their profile images in the sidebar.


Paul McCarthy 80+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 2.7.* 12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Friends

Use your WordPress to follow your friends (and other websites) and establish friendship relationships with…


Alex Kirk 60+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 5.6.2 1 ਹਫਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

BuddyPress Friends On-Line

Plugin will display on your Friends page a new tab called Online with a list…


WP-BP 50+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with WP 3.5 and BuddyPress 1.6.2 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Buddypress Friends

This plugin adds a widget to Buddypress that displays the friends for the current user…


Adam J Nowak 50+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 3.2.1 9 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Today In History

Today In History provides a simple widget that displays notable events that have occurred previously…


Randall Hinton 40+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 3.4.2 8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Customers

Directory for customers, suppliers, friends or others groups


F. Marié 10 ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 3.4.2 9 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

The Viral Widget

Make your website go viral by allowing users to spread the word!


Podz 10 ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 3.2.1 9 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

BP Mutual Friends

List users' mutual friends in BuddyPress easily. One click install and setup.


SuitePlugins 10 ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 4.3.25 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ