Sama member registration

Sama member registration is a simple member registration system.


WAP Nishantha 10 ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 6.2.2 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Tryst Invoice

Support unregistered Boleto (Brasil) emission for Tryst. Feel free to send commercial queries to contato@matteus.dev.


Matteus Barbosa 10 ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 5.5.12 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ