ਸੁਝਾਅ

Feeback is the easiest way to gather feedback, identify bugs, and collect ideas from website…


Social Intents 70+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 5.3.4 7 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Boombox Shortcode Plugin

Boombox helps serious publishers, brands and agencies create stunning interactive content (quizzes, polls, etc) and…


Boombox 70+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 4.1.31 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Modern Polls

Modern Polls is easy to use! You can customise the default Poll-Theme to your needs…


Felix Tz 60+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 5.2.7 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Survey Anyplace

Entertaining Surveys, Serious Results


Turgay Aydemir - SurveyAnyplace 50+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 4.9.15 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Simply Polls

Add AJAX poll to your WordPress blog. You can use our polls on sidebars, posts…


Alexey Shebalov 50+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 4.5.13 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Ranker List Widget

!!!This Plugin has reached End of Life!!! – Please upgrade to [Polling Widget: Ranker Lists](https://wordpress.org/plugins/polling-widget-ranker-lists…


Ranker, Inc 30+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 4.2.28 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

MicroPoll

Easily integrate web-based polls from MicroPoll into WordPress


Chris Abernethy 30+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 2.7.1 12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Tip of the Day

Tip of The Day is a plugin that display random tips, quotes, polls… for your…


G.Breant 30+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with WP 3.0.1 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Knowledge Base – Knowledge Base Maker

Organize your documentation and FAQs with our Knowledge Base Maker plugin. It's easy to use,…


Felix Moira 30+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 5.5.1 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

SwiftCloud Inbound Marketing

Easy Web Forms, Call-To-Action Lead Captures & Popups for Inbound Marketing through your free or…


Roger Vaughn, Sajid Javed, Tejas Hapani 20+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 5.2.7 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

addpoll polls & surveys

addpoll Plugin/Widget is adding fast and easy your polls, surveys and forms from your addpoll.com…


AddPoll 10 ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 3.3.2 8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Showdown

Showdown popularity contests on your site!


Owen Cutajar & Hyder Jaffari 10 ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 4.5.13 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Pollcaster Shortcode Plugin

Embed your Pollcaster.com polls on your WordPress site.


Pollcaster 10 ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 4.1.31 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Voice Polls

Create and add stunning polls on your website.


Poutsch Corp. 10 ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 4.1.31 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

ACF Onyx Poll

Create polls widgets, blocks and modals based on regular WordPress and acf (advanced custom fields)…


André Mácola Machado 10 ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 5.5.1 22 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Kento Vote

Vote on Post and Display Who Voted via gravatar thumbnail.


KentoThemes 10 ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 4.2.28 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

WP-Polls (with CubePoints)

WP-Polls (with CubePoints) is a modified version of [WP-Polls](http://wordpress.org/extend/plugins/wp-polls/ "WP-Polls") by Lester 'GaM …


Lester 'GaMerZ' Chan (Modified by the CubePoints Team) 10 ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ