Vrodex Booking Widget

Vrodex Booking Widget


Vrodex 10 ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 6.4.4 3 ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

WeChef

Le plugin WeChef permet l'intégration du système de réservation dans votre site web Wordpress.


Liziweb 10 ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 5.2.20 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

BeachLiga Iframe

Allows the insertion of code to display your tournament or trainings located in BeachLiga within…


BeachLiga 10 ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 5.6.13 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

reCAPTCHA for Salon Booking System

Adds reCAPTCHA for Salon Booking System to protect from spam abuse.


M van Etten 10 ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 5.2.20 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Reservation.Studio widget

Reservation.Studio WordPress booking widget


Reservation.Studio 10 ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 6.4.4 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Sparki

Use Sparki to manage your communication for open houses without answering your phone. This plugin…


Johannes Sanders 10 ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 6.0.8 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ