ਬਡੀਪ੍ਰੈਸ

ਬਡੀਪ੍ਰੈਸ helps site builders & developers add community features to their websites, with user profiles,…


The BuddyPress Community 200,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 5.8.3 6 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Ultimate Member Profile Tabs

Easily add custom profile tabs to your Ultimate Member user profiles.


PlusPlugins 1,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 4.9.19 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

User Management

User Import Export plugin allows you to export and import WordPress Users and Roles.


WPExperts 60+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 5.8.3 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Simple Custom Author Profiles

Custom Author Profiles is a simple plugin that allows you to add additional fields to…


USB Memory Direct 10 ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 4.9.19 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ