ਬਡੀਪ੍ਰੈਸ

ਬਡੀਪ੍ਰੈਸ helps site builders & developers add community features to their websites, with user profiles,…


The BuddyPress Community 200,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 5.4.2 1 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Ultimate Member Profile Tabs

Easily add custom profile tabs to your Ultimate Member user profiles.


PlusPlugins 2,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 4.9.15 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Simple Custom Author Profiles

Custom Author Profiles is a simple plugin that allows you to add additional fields to…


USB Memory Direct 10 ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 4.9.15 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

PeepSoTools: UltimateMember to PeepSo Migrator

UltimateMember to PeepSo Migration Tool is a migrator plugin that moves your data from UltimateMember…


PeepSo 10 ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 5.3.4 1 ਹਫਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ