Custom Post Type Widgets

Custom Post Type Widgets plugin adds default custom post type widgets.


thingsym 20,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 6.4.1 2 ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Arile Extra

Arile Extra is a companion plugin for ArileWP WordPress theme by ThemeArile.


ThemeArile 20,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 6.3.2 2 ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Advanced Random Posts Widget

Provides flexible and advanced random posts. Display it via shortcode or widget with thumbnails, post…


satrya 20,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 6.1.4 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Widget Disable

Disable sidebar and dashboard widgets with an easy to use interface.


required 20,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 6.2.3 8 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

HT Slider For Elementor

The HT Slider is an Elementor slider plugin that enables you to add advanced sliders…


HT Plugins 10,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 6.4.1 3 ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Sinatra Core

Sinatra Core is an optional companion plugin for Sinatra theme. It adds additional features such…


Sinatra 10,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 6.3.2 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Bellows Accordion Menu

A flexible and robust accordion menu plugin


SevenSpark 10,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 6.3.2 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

AH Display Widgets

Simply hide widgets on specified pages. Adds checkboxes to each widget to either show or…


Andreas Hecht 10,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 5.0.20 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Flexible Posts Widget

An advanced posts display widget with many options. Display posts in your sidebars any way…


DPE WS&D LLC 10,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 4.7.27 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Themebeez Toolkit

A essential toolkit for WordPress themes developed by us. Themebeez Toolkit helps you to import…


themebeez 10,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 6.2.3 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Widgets in Menu for WordPress

Allows you to add Widgets in WordPress Navigation Menus


saurabhshukla, yapapaya 10,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 4.7.27 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Illdy Companion

Illdy Companion is a companion plugin for Illdy WordPress theme by Colorlib.com.


Colorlib 10,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 5.8.8 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Ultimate Addons for SiteOrigin

An ultimate collection of addons for SiteOrigin. SiteOrigin Widgets Bundle is required.


munirkamal 10,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 5.2.19 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Editor Menu and Widget Access

Allow and control Editor and Shop Manager access to the menus, widgets and appearance menu,…


Guy Primavera 10,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 5.7.10 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

HootKit

HootKit is a great companion plugin for WordPress themes by wpHoot.


wphoot 10,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 6.3.2 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Popularis Extra

Popularis Extra add extra features to Popularis theme like demo import, widgets, shortcodes or Elementor…


Themes4WP 10,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 6.3.2 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Theme Demo Import

Quickly import demo content, widgets and settings in one click. Made for theme authors to…


Themely 10,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 6.1.4 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ