ਐਕਸ.ਐਮ.ਐਲ ਸਥਾਨ-ਨਕਸ਼ਾ

Automatically generates ਐਕਸ.ਐਮ.ਐਲ ਸਥਾਨ-ਨਕਸ਼ਾ for your site and notifies search engines when they're updated.


Denis de Bernardy & Mike Koepke 3,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 4.7.28 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Pods SEO

Integrates with WP SEO Analysis for custom fields and Pods Advanced Content Types with WordPress…


Pods Framework Team 1,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 5.8.9 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

XML Sitemap for PDFs for Yoast SEO

This plugin creates an XML sitemap for the PDFs in your uploads folder. It requires…


Joost de Valk 100+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 6.4.3 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Simple Multisite Sitemaps

This plugin, once activated, generates a sitemap.xml on-the-fly for every site in a multisite network.


Jan Brinkmann 20+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 3.5.2 11 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Video SEO, Youtube SEO Sitemap

This plugin helps you in generating Video Sitemap for your WordPress website.


Plestar Inc 10+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 4.9.25 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Gofer SEO

Search Engine Optimization tool to improve a website's search results rank, and increase traffic with…


EkoJR 10 ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 5.9.9 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ