ਰਿਲੀਜ਼

ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਰੀਕਰਨ

4.7.2 ਜਨਵਰੀ 27, 2017 zip (md5) tar.gz (md5)

4.7 ਸ਼ਾਖਾ

4.7.2 ਜਨਵਰੀ 27, 2017 zip (md5) tar.gz (md5)