ਥੀਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ

ਛਾਂਟੀ ਮਾਰੋ:
ਸੋਧੋ

ਖਾਕਾ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

ਵਿਸ਼ਾ

ਥੀਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ

Acumen

Firefly Themes ਵੱਲੋਂ

ਸੰਸਕਰਨ: 1.2.0

ਆਖਰੀ ਨਵੀਨਤਾ: 6 ਫਰਵਰੀ 2024

ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ: 200+

ਵਰਡਪ੍ਰੈੱਸ ਸੰਸਕਰਨ: 6.1 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਚਾ

PHP ਸੰਸਕਰਨ: 7.3 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਚਾ

ਥੀਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪੰਨਾ

Acumen is a highly customizable and versatile multipurpose WordPress theme that is perfect for any kind of website. Whether you are creating a business website, an online store, a personal blog, or a portfolio, Acumen has the features and functionality to make your vision a reality. One of the key features of Acumen is its responsive design, which ensures that your website looks great on any device. It also includes powerful sections for homepage that makes it easy to create custom layouts and add various elements to your pages, such as sliders, galleries, and forms. In addition, Acumen includes a range of pre-designed templates and demos that can be imported with a single click, giving you a head start on creating your website. These templates cover a wide range of styles and niches, so you can choose the one that best fits your brand and aesthetic. Overall, Acumen is a comprehensive and user-friendly WordPress theme that is suitable for any kind of website. Its versatility, customization options, and responsive design make it a great choice for anyone looking to create a professional and stylish online presence. Visit https://fireflythemes.com/support for support, https://fireflythemes.com/documentation/acumen for theme documentation and https://demo.fireflythemes.com/acumen for demo.

ਦਰਜਾਬੰਦੀ

ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਖੋ
ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਥੀਮ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਮੇਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਜੋੜੋ

ਸਹਿਯੋਗ

ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

ਸਹਿਯੋਗ ਫੋਰਮ ਦੇਖੋ

ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ

Does this theme have major issues?

ਇਸ ਥੀਮ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ

ਕੋਈ ਥੀਮ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ। ਹੋਰ ਕੁਝ ਖੋਜੋ।