ਥੀਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ

ਛਾਂਟੀ ਮਾਰੋ:
ਸੋਧੋ

ਖਾਕਾ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

ਵਿਸ਼ਾ

ਥੀਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ

AllX

seosbg ਵੱਲੋਂ

ਸੰਸਕਰਨ: 2.0.2

ਆਖਰੀ ਨਵੀਨਤਾ: 10 ਫਰਵਰੀ 2024

ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ: 2,000+

ਵਰਡਪ੍ਰੈੱਸ ਸੰਸਕਰਨ: 5.0 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਚਾ

PHP ਸੰਸਕਰਨ: 5.6 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਚਾ

ਥੀਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪੰਨਾ

AllX is a multifunctional WordPress theme that offers unlimited possibilities for website creation. Whether you're building a business website, blog, portfolio, photography site, online store, news portal, music, or video site, allx is the perfect solution for you. This theme is highly functional and impresses users with its multitude of features. Regardless of your professional profile or business goal, allx provides everything you need to build a website that reflects your individuality and attracts visitors.Тhe theme is designed with a focus on fast page loading and optimal utilization of server resources. This ensures that your visitors will have a smooth and enjoyable experience on your website. Another exciting advantage of allx is the ability to change the homepage with just one click. The theme offers a variety of template variations for the homepage that you can choose from according to your needs and preferences. This allows you to customize the look of your site and adapt it to the specific goals of your activity. allx offers a variety of animation options that add visual effects and dynamism to your website. You can choose from different types of animations that create user experiences and attract the attention of visitors.The ability to customize allx is impressive. The theme provides numerous variations and settings that allow you to make changes to the appearance and functionality of your website. Whether you prefer a modern, minimalist design or colorful and vibrant elements, allx gives you the flexibility to create a website that reflects your uniqueness and style. In conclusion, allx is a multifunctional WordPress theme that offers a wide range of possibilities for creating different types of websites. Regardless of your business or creative profile, allx is the ideal solution that will surprise you with its versatility, speed, and customization options.

ਕੋਈ ਥੀਮ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ। ਹੋਰ ਕੁਝ ਖੋਜੋ।