ਥੀਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ

1
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਛਾਂਟੀ
ਛਾਂਟੀ ਮਾਰੋ:
ਸੋਧੋ

ਖਾਕਾ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

ਵਿਸ਼ਾ

ਥੀਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ

Auto Dealer Lite

themespride ਵੱਲੋਂ

ਇਹ Automobile Hub ਦੀ ਛੋਟੀ ਥੀਮ ਹੈ।

ਸੰਸਕਰਨ: 0.2.3

ਆਖਰੀ ਨਵੀਨਤਾ: 27 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022

ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ: 100+

PHP ਸੰਸਕਰਨ: 5.6 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਚਾ

ਥੀਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪੰਨਾ

Auto Dealer Lite is a responsive, modern and versatile WordPress theme ideal for Auto Dealer Lite, ad listing, car dealership, ad posting, vehicle listing, directory listing, car selling, car rental, car repair and such related websites to showcase and grow your business online. This is the most advanced and comprehensive theme with all ad posting features including modern gallery, Review System, comparison, search filter, default layout, Bump up Ads & much more that you would want in a theme. It also includes an effective vehicle search functionality & car comparison feature that makes it very helpful for buyers to look after various Cars or Vehicle Models available. Start your business online with just one click demo importer. It is available with several colour options, fonts, custom widgets, and much more for all your classified business requirements. As the design is responsive it fits in all device screen size. It is also SEO-friendly to help your site with search engine ranking. It is translation-ready and allows to add custom shortcodes. It is well optimized for speed so the pages load faster without any glitches. It is cross-browser compatible and also compatible with many famous WordPress plugins like Elementor, WooCommerce and Contact form 7 and more.

ਦਰਜਾਬੰਦੀ

ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਖੋ
ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਥੀਮ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਮੇਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਜੋੜੋ

ਸਹਿਯੋਗ

ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

ਸਹਿਯੋਗ ਫੋਰਮ ਦੇਖੋ

ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ

Does this theme have major issues?

ਇਸ ਥੀਮ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ

ਕੋਈ ਥੀਮ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ। ਹੋਰ ਕੁਝ ਖੋਜੋ।