ਥੀਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ

ਛਾਂਟੀ ਮਾਰੋ:
ਸੋਧੋ

ਖਾਕਾ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

ਵਿਸ਼ਾ

ਥੀਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ

Automobile Car Shop

VW THEMES ਵੱਲੋਂ

Commercial Theme

ਸਹਿਯੋਗ

This theme is free but offers additional paid commercial upgrades or support.

ਸੰਸਕਰਨ: 1.1.7

ਆਖਰੀ ਨਵੀਨਤਾ: 30 ਨਵੰਬਰ 2023

ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ: 200+

ਵਰਡਪ੍ਰੈੱਸ ਸੰਸਕਰਨ: 5.9 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਚਾ

PHP ਸੰਸਕਰਨ: 5.6 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਚਾ

ਥੀਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪੰਨਾ

Automobile Car Shop is a dynamic and adaptable website template designed for enterprises within the automotive domain. The theme is tailored to suit car dealerships, auto repair shops, and car rental agencies, among others. It stands as an essential avenue for establishing a robust online footprint. The Automobile Car Shop theme comes with all the necessary tools and features required to create a professional online presence. By harnessing its intuitive interface and customizable attributes, businesses can effectively spotlight their spectrum of offerings while delivering a seamless browsing experience for visitors. The theme presents an assortment of pre-designed templates and layouts meticulously curated to cater to the automotive sector. These layouts are inherently responsive, ensuring a uniform presentation and functionality across diverse devices, encompassing desktops, tablets, and smartphones, thus bridging the mobile-user divide and bolstering search engine ranking prospects. It is also cross-browser compatible, ensuring your website can be accessed through any web browser. Moreover, it includes systems that allow you to easily book appointments or rent vehicles online, which is really important for businesses like car rental companies and places that fix cars. Changing how the website looks is also important, as it lets businesses make the website match their colors, fonts, and style to their own brand. The theme is also really good at helping the website show up more when people search on websites like Google, which brings in more people who are interested. This makes the website more popular without having to pay for ads. Demo: https://www.vwthemes.net/automobile-car-shop/

ਦਰਜਾਬੰਦੀ

ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਖੋ
ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਥੀਮ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਮੇਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਜੋੜੋ

ਸਹਿਯੋਗ

ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

ਸਹਿਯੋਗ ਫੋਰਮ ਦੇਖੋ

ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ

Does this theme have major issues?

ਇਸ ਥੀਮ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ

ਕੋਈ ਥੀਮ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ। ਹੋਰ ਕੁਝ ਖੋਜੋ।