ਥੀਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ

ਛਾਂਟੀ ਮਾਰੋ:
ਸੋਧੋ

ਖਾਕਾ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

ਵਿਸ਼ਾ

ਥੀਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ

Classic Real Estate

classictemplate ਵੱਲੋਂ

ਸੰਸਕਰਨ: 0.2.9

ਆਖਰੀ ਨਵੀਨਤਾ: 13 ਫਰਵਰੀ 2024

ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ: 100+

ਵਰਡਪ੍ਰੈੱਸ ਸੰਸਕਰਨ: 5.0 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਚਾ

PHP ਸੰਸਕਰਨ: 5.6 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਚਾ

ਥੀਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪੰਨਾ

Classic Real Estate presents a design that beautifully caters to the distinct needs of real estate professionals and agencies. Characterized by its timeless and sophisticated aesthetics, the theme effortlessly blends clean lines, tasteful typography, and a harmonious color palette to create an online presence that captivates audiences. Tailored specifically for real estate agents and agencies, the theme is meticulously crafted to enhance user experience, underpinned by an intuitive navigation structure that expertly guides visitors through property listings. Prominently adorning the homepage is a property search bar, a dynamic tool facilitating swift and targeted searches based on specific location and desired price range. The theme masterfully employs high-quality imagery through immersive image sliders, showcasing property listings in an engaging manner that provides potential clients with an immersive, comprehensive view of the available properties. The Classic Real Estate theme boasts an array of key features that elevate its utility and impact. These encompass dedicated sections for comprehensive property listings, interactive maps that provide an enhanced sense of location, robust advanced search functionalities, detailed agent profiles, seamless integrated contact forms, and a responsive design that guarantees optimal performance across devices. The theme further extends its capabilities with its ability to showcase featured listings, seamlessly integrate a blog for sharing industry insights, offer customization options for tailored branding, and present testimonials that validate and establish trust.

ਦਰਜਾਬੰਦੀ

ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਖੋ
ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਥੀਮ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਮੇਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਜੋੜੋ

ਸਹਿਯੋਗ

ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

ਸਹਿਯੋਗ ਫੋਰਮ ਦੇਖੋ

ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ

Does this theme have major issues?

ਇਸ ਥੀਮ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ

ਕੋਈ ਥੀਮ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ। ਹੋਰ ਕੁਝ ਖੋਜੋ।