ਥੀਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ

1
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਛਾਂਟੀ
ਛਾਂਟੀ ਮਾਰੋ:
ਸੋਧੋ

ਖਾਕਾ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

ਵਿਸ਼ਾ

ਥੀਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ

Coupons Deals

buywptemplates ਵੱਲੋਂ

ਸੰਸਕਰਨ: 0.1.9

ਆਖਰੀ ਨਵੀਨਤਾ: 27 ਜੂਨ 2022

ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ: 200+

PHP ਸੰਸਕਰਨ: 7.2 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਚਾ

ਥੀਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪੰਨਾ

Coupons Deals has been designed and created to showcase amazing deals and discount coupons online. Accompanied by a clean, responsive, and modern design, this theme’s layout has been crafted to showcase your deals in a beautiful manner. This user-friendly theme takes care of the requirements of any coupon website and comes with a theme options panel for having a great user-friendly experience while designing and curating your website with minimal effort. Responsive layout is its USP since your website will work magnificently on several devices without facing any resizing issues. This will deliver a fantastic user experience as well. This free theme has been crafted by professionals that have carefully curated it by including thoroughly tested HTML codes. These are optimized codes that are also made SEO friendly so that finding you in the search engine results will be very easy. Apart from that, this theme delivers a faster page load time to keep your visitor’s interest alive. A few personalization options are also included thanks to the intuitive theme options panel. With Call To Action Button (CTA), there is always a chance to improve your conversions and add more to the interactive part of your website. Various sections including the Team, Testimonial section, etc. are included in the theme. Demo: https://www.buywptemplates.com/coupons-deals-pro/

ਦਰਜਾਬੰਦੀ

ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਖੋ
ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਥੀਮ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਮੇਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਜੋੜੋ

ਸਹਿਯੋਗ

ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

ਸਹਿਯੋਗ ਫੋਰਮ ਦੇਖੋ

ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ

Does this theme have major issues?

ਇਸ ਥੀਮ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ

ਕੋਈ ਥੀਮ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ। ਹੋਰ ਕੁਝ ਖੋਜੋ।