ਥੀਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ

1
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਛਾਂਟੀ
ਛਾਂਟੀ ਮਾਰੋ:
ਸੋਧੋ

ਖਾਕਾ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

ਵਿਸ਼ਾ

ਥੀਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ

Diner Restaurant

VW THEMES ਵੱਲੋਂ

ਇਹ VW Restaurant Lite ਦੀ ਛੋਟੀ ਥੀਮ ਹੈ।

ਸੰਸਕਰਨ: 1.1.2

ਆਖਰੀ ਨਵੀਨਤਾ: 9 ਅਗਸਤ 2022

ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ: 100+

PHP ਸੰਸਕਰਨ: 7.2 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਚਾ

ਥੀਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪੰਨਾ

VW Diner Restaurant is a free theme for cafes, food joints, restaurants, fine dining, modern eateries and dinings, bistros, bakeries, pizza hubs, seafood restaurants, catering, burger shops, breakfast, and cafeterias, etc. This is a multipurpose theme that is minimal and crafted with elegance to display your sophisticated work in a highly responsive and retina-ready design. With some well-organized HTML codes, you can make your website perform great, and these codes are also optimized to give you a faster page load. Call to Action Button (CTA) will also work for bringing better conversions that will make the business more successful. Personalization options will let you tweak the basic aspects of this theme including colors, typography, logo, favicon, etc. This modern theme is designed using the Bootstrap framework. It is social media ready and this feature is extremely useful for spreading the word regarding the fine quality food you serve in your restaurant. It is a cross-browser compatible theme that users can easily access through various popular web browsers such as Firefox, Safari, Chrome, Explorer, and more. The clean and secure codes will make the website function really well and its mobile-friendly design makes the website look great on mobile phones as well. Demo: https://www.vwthemes.net/vw-diner-restaurant/

ਦਰਜਾਬੰਦੀ

ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਖੋ
ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਥੀਮ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਮੇਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਜੋੜੋ

ਸਹਿਯੋਗ

ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

ਸਹਿਯੋਗ ਫੋਰਮ ਦੇਖੋ

ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ

Does this theme have major issues?

ਇਸ ਥੀਮ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ

ਕੋਈ ਥੀਮ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ। ਹੋਰ ਕੁਝ ਖੋਜੋ।