ਥੀਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ

ਛਾਂਟੀ ਮਾਰੋ:
ਸੋਧੋ

ਖਾਕਾ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

ਵਿਸ਼ਾ

ਥੀਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ

Entertainment Media

Misbah WP ਵੱਲੋਂ

Commercial Theme

This theme is free but offers additional paid commercial upgrades or support.

ਸੰਸਕਰਨ: 2.7

ਆਖਰੀ ਨਵੀਨਤਾ: 6 ਦਸੰਬਰ 2023

ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ: 100+

ਵਰਡਪ੍ਰੈੱਸ ਸੰਸਕਰਨ: 5.0 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਚਾ

PHP ਸੰਸਕਰਨ: 5.6 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਚਾ

ਥੀਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪੰਨਾ

Entertainment media is an integral part of our lives. It provides us a respite from the mundane and a way to relax and unwind. It can also be a source of information and education. The entertainment industry is a vast and ever-changing landscape. It is constantly evolving to keep up with the latest trends and technologies. It is important to stay up-to-date with the latest news and developments to stay ahead of the curve. This theme will provide you with the latest information and developments in the entertainment industry. It will also offer insights and analysis of the latest trends. So whether you are a casual observer or a die-hard fan, this is your theme. The theme is modern and responsive, coming with a creative design, with two home page views, and different catalog and detail pages. It is suitable for online cinema, film reviews, online tv, tv shows & tv series. So, build whatever you like with this. The theme also includes Elementor, the most popular WordPress Page Builder for easily developing responsive websites without coding skills. Moreover, it has Bootstrap for HTML, CSS, and JS framework for developing responsive, mobile-first projects on the web.

ਕੋਈ ਥੀਮ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ। ਹੋਰ ਕੁਝ ਖੋਜੋ।