ਥੀਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ

ਛਾਂਟੀ ਮਾਰੋ:
ਸੋਧੋ

ਖਾਕਾ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

ਵਿਸ਼ਾ

ਥੀਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ

Feather Magazine

Superb ਵੱਲੋਂ

Commercial Theme

This theme is free but offers additional paid commercial upgrades or support.

ਸੰਸਕਰਨ: 6.6

ਆਖਰੀ ਨਵੀਨਤਾ: 31 ਜੁਲਾਈ 2023

ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ: 1,000+

PHP ਸੰਸਕਰਨ: 4.0 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਚਾ

ਥੀਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪੰਨਾ

Feather Magazine is primarily made for affiliate websites. It is a perfect WordPress theme for magazines, personal blogs, newspapers, product reviews, content publishers. It can be used for niche sites with curated content. It does not matter if you want to create a classic news website, online editorial magazine, a personal modern lifestyle blog, or an affilaite review website. Feather Magazine offers limitless customization. The theme is a perfect combination of beautiful and professional. There is a ton of ad space, you can use the header widgets to place ads banners, and AdSense in case you need to earn money as an affiliate - No matter if it is image ads advertisment or video advertising, all ad networks work such as Google DFP Ads, Adsense and more. Our theme is made for the search engines, so you can easily beat the other bloggers and newspapers in Google with our fast and SEO optimized theme. If you wish to start blogging about business or travel for example then our responsive and flexible design is perfect - It is elegant and you can make it dark, white, minimal, boxed, flat, clean, or advanced, and full of sidebar widgets if you wish.

ਕੋਈ ਥੀਮ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ। ਹੋਰ ਕੁਝ ਖੋਜੋ।