ਥੀਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ

ਛਾਂਟੀ ਮਾਰੋ:
ਸੋਧੋ

ਖਾਕਾ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

ਵਿਸ਼ਾ

ਥੀਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ

Integrity

flythemes ਵੱਲੋਂ

Commercial Theme

This theme is free but offers additional paid commercial upgrades or support.

ਸੰਸਕਰਨ: 1.0.1

ਆਖਰੀ ਨਵੀਨਤਾ: 19 ਫਰਵਰੀ 2024

ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ: 300+

ਵਰਡਪ੍ਰੈੱਸ ਸੰਸਕਰਨ: 6.1 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਚਾ

PHP ਸੰਸਕਰਨ: 7.2 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਚਾ

ਥੀਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪੰਨਾ

The integrity Full Site Editing (FSE) Medical WordPress Theme emerges as the perfect solution, embodying sophistication, functionality, and adaptability. Designed meticulously for medical professionals, healthcare institutions, clinics, hospitals, and wellness centers, this theme is a comprehensive package that ensures your online presence is not just visible but impactful. At the heart of our theme lies the Full Site Editing feature, a revolutionary advancement in WordPress that allows you to have complete control over your site's design and structure. Unlike traditional themes, FSE enables you to edit all parts of your website, including headers, footers, and templates, directly from the site editor. To ensure smooth performance and security, our theme is fully compatible with the latest version of WordPress. This compatibility guarantees that you can enjoy all the newest features and updates offered by WordPress, keeping your site up-to-date and secure against vulnerabilities. To further ease the process of creating and managing content, our theme comes with an array of block patterns. These pre-designed sections and layouts can be inserted into your pages with just a few clicks, simplifying the design process and enabling you to create beautiful, cohesive pages faster. Recognizing the growing need for online commerce in the medical and health industries, our theme is fully compatible with WooCommerce.

ਦਰਜਾਬੰਦੀ

ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਖੋ
ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਥੀਮ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਮੇਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਜੋੜੋ

ਸਹਿਯੋਗ

ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

ਸਹਿਯੋਗ ਫੋਰਮ ਦੇਖੋ

ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ

Does this theme have major issues?

ਇਸ ਥੀਮ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ

ਕੋਈ ਥੀਮ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ। ਹੋਰ ਕੁਝ ਖੋਜੋ।