ਥੀਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ

ਛਾਂਟੀ ਮਾਰੋ:
ਸੋਧੋ

ਖਾਕਾ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

ਵਿਸ਼ਾ

ਥੀਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ

Medical Landing Page

VW THEMES ਵੱਲੋਂ

ਇਹ Ecommerce Landing Page ਦੀ ਛੋਟੀ ਥੀਮ ਹੈ।

ਸੰਸਕਰਨ: 0.1.3

ਆਖਰੀ ਨਵੀਨਤਾ: 3 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024

ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ: 40+

ਵਰਡਪ੍ਰੈੱਸ ਸੰਸਕਰਨ: 5.0 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਚਾ

PHP ਸੰਸਕਰਨ: 7.2 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਚਾ

ਥੀਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪੰਨਾ

Medical Landing Page is a user-friendly WordPress theme tailored for medical professionals and healthcare organizations. With a clean and modern design, this theme provides a streamlined and accessible online platform to showcase essential information. Whether you own Healthcare centre, Medical Practices and Clinics, Hospitals and Medical Centers, Health and Wellness Centers, Pharmacies and Medical Supplies. This theme is compatible with contact form7 plugin and Ibtana. Pharmaceutical Companies, Veterinary Services, Dental Services, Rehabilitation Centers, Nutritionist and Dieticians and Maternity Service centers can also use this theme for their website. It is versatile theme that excels in the medical world. The layout is designed for simplicity and ease of navigation, ensuring that visitors can quickly find the information they need. The color scheme is calming and professional, creating a trustworthy and reassuring online presence for medical services. The responsive design ensures that the landing page looks and functions seamlessly on various devices, accommodating patients who access the website from desktops, tablets, or smartphones. Key features of this theme include prominent contact details, appointment scheduling options, and sections to highlight medical services offered. The theme prioritizes user experience, making it straightforward for patients to learn about the healthcare facility, the medical professionals involved, and the range of services available. The Medical Landing Page WordPress Theme is a valuable tool for healthcare providers seeking a polished and effective online presence. It serves as a welcoming virtual front door, providing patients with essential information and establishing trust in the medical services offered. Demo: https://www.vwthemes.net/vw-medical-landing-page/

ਦਰਜਾਬੰਦੀ

ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਖੋ
ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਥੀਮ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਮੇਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਜੋੜੋ

ਸਹਿਯੋਗ

ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

ਸਹਿਯੋਗ ਫੋਰਮ ਦੇਖੋ

ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ

Does this theme have major issues?

ਇਸ ਥੀਮ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ

ਕੋਈ ਥੀਮ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ। ਹੋਰ ਕੁਝ ਖੋਜੋ।