ਥੀਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ

1
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਛਾਂਟੀ
ਛਾਂਟੀ ਮਾਰੋ:
ਸੋਧੋ

ਖਾਕਾ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

ਵਿਸ਼ਾ

ਥੀਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ

Personal Lawyer

Peccular ਵੱਲੋਂ

ਸੰਸਕਰਨ: 0.1.2

ਆਖਰੀ ਨਵੀਨਤਾ: 28 ਜਨਵਰੀ 2023

ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ: 70+

PHP ਸੰਸਕਰਨ: 5.6 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਚਾ

ਥੀਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪੰਨਾ

This WordPress theme you’re visiting right now has especially been designed for representing services of Personal Lawyers, Attorneys, Legal Advisers, Barristers at Law, Counsels, Solicitors, and Advocates. Not with standing what your area of expertise may be, Personal Lawyer WordPress theme is bound to fit your bill. It has all the required pages and positions that a lawyer may require in order to sell or showcase his or her services to the target audience. It is a perfect solution for lawyers who’re setting up their website for the first time. There is no rocket science involved in setting up or installing the website. As soon as you’ve finalized the theme you want for your website, our team will come on board and help you install it. Since this is a free theme you don’t even need to set a budget aside for web designing. Personal Lawyer WordPress theme is not only easy to set up, our team will also tutor you to help you self-manage your website. The tools are user friendly and you can easily learn to change or edit content; align or change images, font size color, etc. The Personal Lawyer WordPress Theme is lightweight; which means it’s quick to load; and highly compatible. It can be viewed on all devices. The visual appeal of the site is professional and sophisticated. If you’re a lawyer and contemplating getting your website, you must have a look at the Personal Lawyer WordPress theme created especially for you.

ਦਰਜਾਬੰਦੀ

ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਖੋ
ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਥੀਮ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਮੇਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਜੋੜੋ

ਸਹਿਯੋਗ

ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

ਸਹਿਯੋਗ ਫੋਰਮ ਦੇਖੋ

ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ

Does this theme have major issues?

ਇਸ ਥੀਮ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ

ਕੋਈ ਥੀਮ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ। ਹੋਰ ਕੁਝ ਖੋਜੋ।