ਥੀਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ

ਛਾਂਟੀ ਮਾਰੋ:
ਸੋਧੋ

ਖਾਕਾ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

ਵਿਸ਼ਾ

ਥੀਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ

School Education

Mizan Themes ਵੱਲੋਂ

ਸੰਸਕਰਨ: 0.7

ਆਖਰੀ ਨਵੀਨਤਾ: 9 ਮਈ 2024

ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ: 200+

ਵਰਡਪ੍ਰੈੱਸ ਸੰਸਕਰਨ: 5.6 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਚਾ

PHP ਸੰਸਕਰਨ: 7.2 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਚਾ

ਥੀਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪੰਨਾ

School Education is a comprehensive and user-friendly WordPress theme tailored for educational institutions, offering an ideal platform for schools, colleges, and other academic organizations to establish a compelling online presence. With a clean and intuitive design, the theme presents a professional yet welcoming layout, mirroring the ethos of educational environments. The theme features vibrant colors, clear typography, and strategically organized sections, creating an engaging and easily navigable website. The layout prioritizes crucial information such as courses, faculty details, admission procedures, and upcoming events. High-quality images showcase the learning environment, contributing to a visually appealing representation of the educational institution. Functionally, the School Education WordPress Theme offers essential features to enhance user experience, including a responsive design for optimal viewing on various devices. Its intuitive customization options empower administrators to personalize the website according to the school's branding and unique identity. The theme incorporates user-friendly elements such as event calendars, admission forms, and faculty profiles, facilitating seamless interactions between the institution and its stakeholders. The benefits of the School Education WordPress Theme extend beyond aesthetics, providing a valuable tool for academic institutions to showcase their facilities, academic achievements, and extracurricular activities. Overall, this theme serves as a dynamic and versatile solution for educational organizations seeking to create an informative, visually appealing, and user-friendly online platform.

ਦਰਜਾਬੰਦੀ

ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਖੋ
ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਥੀਮ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਮੇਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਜੋੜੋ

ਸਹਿਯੋਗ

ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

ਸਹਿਯੋਗ ਫੋਰਮ ਦੇਖੋ

ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ

Does this theme have major issues?

ਇਸ ਥੀਮ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ

ਕੋਈ ਥੀਮ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ। ਹੋਰ ਕੁਝ ਖੋਜੋ।