ਥੀਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ

ਛਾਂਟੀ ਮਾਰੋ:
ਸੋਧੋ

ਖਾਕਾ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

ਵਿਸ਼ਾ

ਥੀਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ

Spa Salon Center

themespride ਵੱਲੋਂ

ਸੰਸਕਰਨ: 1.5

ਆਖਰੀ ਨਵੀਨਤਾ: 29 ਫਰਵਰੀ 2024

ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ: 50+

ਵਰਡਪ੍ਰੈੱਸ ਸੰਸਕਰਨ: 5.0 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਚਾ

PHP ਸੰਸਕਰਨ: 5.6 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਚਾ

ਥੀਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪੰਨਾ

Spa Salon Center is a specialized digital solution designed to empower spa and salon businesses with a sophisticated and user-friendly online platform. Crafted for those in the wellness and beauty industry, this theme provides a professional and inviting virtual space for clients to explore services and schedule appointments. Tailored for spas, wellness centers, and beauty salons, this theme caters to businesses that prioritize a polished and effective online presence. Its responsive layout guarantees a seamless user experience on various devices, including smartphones and tablets, enhancing accessibility for clients on the go. The Spa Salon Center WordPress Theme benefits businesses by offering a visually appealing and easy-to-manage website without delving into complex technicalities. It serves as a virtual reception area, allowing clients to explore available services, view pricing, and conveniently schedule appointments online. Business owners can utilize this theme to showcase their spa or salon's unique atmosphere, services, and staff. With customizable sections for service offerings, pricing details, and a gallery for showcasing the ambiance, the theme becomes a dynamic tool for businesses to attract and engage clients. Key features include an integrated booking system for hassle-free appointment scheduling, contact forms for client inquiries, and social media integration for broader outreach.

ਦਰਜਾਬੰਦੀ

ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਖੋ
ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਥੀਮ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਮੇਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਜੋੜੋ

ਸਹਿਯੋਗ

ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

ਸਹਿਯੋਗ ਫੋਰਮ ਦੇਖੋ

ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ

Does this theme have major issues?

ਇਸ ਥੀਮ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ

ਕੋਈ ਥੀਮ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ। ਹੋਰ ਕੁਝ ਖੋਜੋ।