ਥੀਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ

1
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਛਾਂਟੀ
ਛਾਂਟੀ ਮਾਰੋ:
ਸੋਧੋ

ਖਾਕਾ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

ਵਿਸ਼ਾ

ਥੀਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ

The Travel Booking

Misbah WP ਵੱਲੋਂ

ਸੰਸਕਰਨ: 1.4

ਆਖਰੀ ਨਵੀਨਤਾ: 13 ਜਨਵਰੀ 2022

ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ: 200+

PHP ਸੰਸਕਰਨ: 7.2 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਚਾ

ਥੀਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪੰਨਾ

Travel Booking is a creative WordPress theme ideal for tourism, holiday, accommodation, resort, travel agency, travel booking, travel package, tour operator, hotel booking, car operator, travel adventure and such related websites. You can add trip types, destinations, highlight your package features and allow visitors to book the trips. It shows compatibility with numerous WordPress plugins like Contact form 7, WooCommerce, etc. The theme is written well with clean, optimized and secure codes. It is SEO-friendly theme that will assist your website to rank fast on major search engines. It is mobile-friendly too with responsive layout that fits well on any device. It is translation-ready and also has support for RTL layout. You get many options for personalization and customization. If you know coding you can add custom CSS/JS and shortcodes to it to add more functionality to your site. The page load time is faster as the theme is optimized for speed. Its design is modern, luxurious, user-friendly and professional that will hook your visitors to the site. With the social media option you can integrate all your social media pages to show credibility. It has a testimonial section where your clients and visitors can give reviews and comments on your services.

ਦਰਜਾਬੰਦੀ

ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਖੋ
ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਥੀਮ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਮੇਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਜੋੜੋ

ਸਹਿਯੋਗ

ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

ਸਹਿਯੋਗ ਫੋਰਮ ਦੇਖੋ

ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ

Does this theme have major issues?

ਇਸ ਥੀਮ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ

ਕੋਈ ਥੀਮ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ। ਹੋਰ ਕੁਝ ਖੋਜੋ।