ਥੀਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ

ਛਾਂਟੀ ਮਾਰੋ:
ਸੋਧੋ

ਖਾਕਾ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

ਵਿਸ਼ਾ

ਥੀਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ

Villa Estate Zone

themagnifico52 ਵੱਲੋਂ

ਸੰਸਕਰਨ: 0.1

ਆਖਰੀ ਨਵੀਨਤਾ: 22 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024

ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ: 30+

ਵਰਡਪ੍ਰੈੱਸ ਸੰਸਕਰਨ: 5.0 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਚਾ

PHP ਸੰਸਕਰਨ: 5.6 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਚਾ

ਥੀਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪੰਨਾ

Villa Estate Zone embodies sophistication and luxury, tailored for real estate agencies, property brokers, and individual agents looking to showcase exquisite properties. With its sleek design and intuitive interface, the Villa Estate Zone WordPress Theme offers a seamless browsing experience for potential buyers and renters. At the heart of this theme is its versatility, catering to a wide range of property types, including luxury villas, upscale apartments, beachfront properties, and countryside estates. Whether clients seek urban chic or serene retreats, this theme provides the perfect platform to display each property's unique charm. One of Villa Estate Zone's standout features is its comprehensive property listing functionality. Agents can effortlessly add new listings, complete with high-resolution images, detailed descriptions, and key amenities, ensuring that each property receives the spotlight it deserves. The theme's search and filter options empower users to refine their property searches based on location, price range, property type, and more, facilitating a streamlined browsing experience. Moreover, the Villa Estate Zone WordPress Theme is optimized for mobile responsiveness, ensuring that potential buyers can explore listings conveniently on any device. This adaptability extends to various screen sizes and resolutions, maintaining visual integrity and functionality across platforms. For agents seeking to engage their audience further, the Villa Estate Zone WordPress Theme offers integrated contact forms and inquiry submission features, allowing interested parties to reach out directly with questions or viewing requests.

ਦਰਜਾਬੰਦੀ

ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਖੋ
ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਥੀਮ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਮੇਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਜੋੜੋ

ਸਹਿਯੋਗ

ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

ਸਹਿਯੋਗ ਫੋਰਮ ਦੇਖੋ

ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ

Does this theme have major issues?

ਇਸ ਥੀਮ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ

ਕੋਈ ਥੀਮ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ। ਹੋਰ ਕੁਝ ਖੋਜੋ।