ਸੰਦ-ਪੱਟੀ 'ਤੇ ਜਾਓ

WordPress.org

ਪੰਜਾਬੀ

ਥੀਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ

1
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਛਾਂਟੀ
ਛਾਂਟੀ ਮਾਰੋ:
ਸੋਧੋ

ਖਾਕਾ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

ਵਿਸ਼ਾ

ਥੀਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ

VW Restaurant Lite

VW THEMES ਵੱਲੋਂ

ਸੰਸਕਰਨ: 1.5.5

ਆਖਰੀ ਨਵੀਨਤਾ: 2 ਜੁਲਾਈ 2020

ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ: 400+

PHP ਸੰਸਕਰਨ: 7.2.14 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਚਾ

ਥੀਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪੰਨਾ

VW Restaurant Lite Theme is a responsive multipurpose restaurant WordPress theme which is ideal for all types of hotel and food related websites. It best suits the food critics, food bloggers, eatery, food joint, lodge, hospitality business, bakery, café, coffee or any food business such as barbecues, grill houses, Italian restaurants, fast food, and pizzerias. The baker can display his cakes and the restaurants can put their recipe, cuisine and Chinese dishes as well. It is a beautiful, professional, interactive, and highly responsive WordPress theme built with the intention to create stunning websites that will suit elegant restaurants.This free theme has got various shortcodes and personalization options making it user-friendly and allowing you to design your site with the available secure and clean code. It has sharp looking testimonial section wherein you can feature the feedbacks of clients who are appreciate your services. There is Call to Action Button on the widely displayed pages having banner giving it an exclusive appearance. This theme is completely SEO friendly that helps in keeping your site on top of search engines. Furthermore, it has social media integration tools that make the visitors familiar with your social media presence. Built on Bootstrap, it comes with ready translation. Having optimized codes, the theme has faster page load time giving a smooth experience to the visitors. It is a readily mobile friendly theme having animated features that makes your site appear best on mobile devices. It is having e-commerce functionality as well.Check demo at: https://www.vwthemes.net/vw-restaurant-theme/

ਦਰਜਾਬੰਦੀ

ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਖੋ
ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਥੀਮ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਮੇਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਜੋੜੋ

ਸਹਿਯੋਗ

ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

ਸਹਿਯੋਗ ਫੋਰਮ ਦੇਖੋ

ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ

Does this theme have major issues?

ਇਸ ਥੀਮ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ

ਕੋਈ ਥੀਮ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ। ਹੋਰ ਕੁਝ ਖੋਜੋ।