ਚੋਣਵੀਆਂ ਪਲੱਗਇੱਨਾਂ

See all ਚੋਣਵੀਆਂ ਪਲੱਗਇੱਨਾਂ

Akismet Anti-Spam

Akismet checks your comments and contact form submissions against our global database of spam to…


Automattic 5+ million ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 4.9.8 Updated 3 ਮਹੀਨੇ ago

Gutenberg

A new editing experience for WordPress is in the works, with the goal of making…


Gutenberg Team 400,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 4.9.8 Updated 19 ਘੰਟੇ ago

ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਪਲੱਗਇੱਨਾਂ

See all ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਪਲੱਗਇੱਨਾਂ

Contact Form 7

Just another contact form plugin. Simple but flexible.


Takayuki Miyoshi 5+ million ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 4.9.8 Updated 3 ਹਫਤੇ ago

Akismet Anti-Spam

Akismet checks your comments and contact form submissions against our global database of spam to…


Automattic 5+ million ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 4.9.8 Updated 3 ਮਹੀਨੇ ago

ਬੀਟਾ ਪਲੱਗਇੱਨਾਂ

See all ਬੀਟਾ ਪਲੱਗਇੱਨਾਂ

Gutenberg

A new editing experience for WordPress is in the works, with the goal of making…


Gutenberg Team 400,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 4.9.8 Updated 19 ਘੰਟੇ ago

Dark Mode

Lets your users make the WordPress admin dashboard darker.


Daniel James 1,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 4.9.8 Updated 3 ਹਫਤੇ ago