ਸਮੂਹ

ਸਮੂਹ is an efficient and powerful solution, providing group-based user membership management, group-based capabilities and…


itthinx 20,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 6.4.2 4 ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Groups 404 Redirect

Redirect 404's when a visitor tries to access a page protected by Groups.


itthinx 1,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 6.2.3 8 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Anonymous Restricted Content

Simple but yet effective plugin to hide selected posts and pages from anonymous users.


Taras Sych 1,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 6.2.3 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

SimpleShop

The SimpleShop WP plugin connects your WordPress website with a SimpleShop account and allows you…


Redbit s.r.o. 1,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 6.3.2 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Custom Access Roles

Create custom roles with editing capability for only specific pages, categories and post types.


Room 34 Creative Services, LLC 100+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 6.4.2 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

All in One WordPress Content Restriction

All in One Content Restriction – A simple and user-friendly plugin to restrict users/visitors from…


HalalBrains 100+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 6.3.2 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

ELU Hide Admin Menu

Hide admin menu and admin bar items in WordPress admin area based on user role.


eLightUp 100+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 4.9.24 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Restrict Anonymous Access

Adds a shortcode to restrict content from anonymous users.


Christian Leuenberg, L.net Web Solutions 90+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 6.3.2 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Groups bbPress

Protect bbPress Forums, Topics and Replies using Groups.


itthinx 70+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 5.7.10 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Post Access Controller

Enhances the Post "Visibility" options within the edit post page to allow specific users or…


Adam Dehnel 20+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 4.5.30 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ