ਬੀ ਬੀ ਪ੍ਰੈਸ

ਬੀ ਬੀ ਪ੍ਰੈਸ is forum software for WordPress.


The bbPress Contributors 300,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 5.6.2 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

wpForo Forum

Number one WordPress forum plugin. Full-fledged forum solution with modern and responsive forum design. Community…


gVectors Team 30,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 5.6.2 1 ਹਫਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Asgaros Forum

Asgaros Forum is the best forum-plugin for WordPress! It comes with dozens of features in…


Thomas Belser 20,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 5.6.2 2 ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Paid Memberships Pro – bbPress Add On

Integrate bbPress with Paid Memberships Pro to restrict forums by membership level.


Paid Memberships Pro, Scott Sousa 2,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 5.5.3 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

bbPress – Private Replies

A simple plugin to allow your bbPress users to mark their replies as private.


Pippin Williamson and Remi Corson 900+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 4.7.19 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

bbPress Messages

bbPress Messages – Simple yet powerful private messaging system tailored for bbPress.


Samuel Elh 700+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 4.8.15 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Simple:Press – WordPress Forum Plugin

The most versatile and feature-rich forum plugin for WordPress. Create unlimited forums with awesome features…


The Simple:Press Team 600+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 5.6.2 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Vanilla Forums

Not a Vanilla Forum owner? Create one here


Vanilla Forums 500+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 5.3.6 8 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

bbPress – Do Short Codes

A simple plugin to enable short codes in bbPress topics and replies.


Pippin Williamson 400+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 5.3.6 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

bbP Signature

Stable tag: 1.3 This plugin adds user signature support to bbPress 2.0.


Arjun S Kumar 300+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 5.6.2 4 ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

bbPress Protected Forums

Disables new topic creation in some forums for determined roles.


Jordi Plana 300+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 3.4.2 8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

bbPress Capabilities

Advanced user capability editing, specifically for bbPress


johnjamesjacoby 200+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 3.9.33 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

bbPress Custom Reply Notifications

A simple bbPress extension to customize the email sent to forum & topic subscribers when…


Pippin Williamson 200+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 4.1.32 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

bbPress Notifications

bbPress Notifications allows you to automatically send email notifications to specific users when new topics…


dFactory 200+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 3.5.2 8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Search bbPress

This Plugin brings seamless, unified search results from bbPress 2.0 to WordPress and fixes the…


Stephen Carroll 200+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 3.2.1 9 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

bbPress Integration

Provides single sign on login with a bbPress installation.


Michael Adams and Sam Bauers 200+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 2.8 12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

WordPress Forum Plugin – PeerBoard

This WordPress forum plugin brings everything you need to build an online community, connect with…


Peerboard, forumplugin 100+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 5.7 21 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ