ਬਡੀਪ੍ਰੈਸ

Get together safely, in your own way, in WordPress.


The BuddyPress Community 100,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 6.5.2 4 ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

WP Telegram Widget and Join Link

Display the Telegram Public Channel or Group Feed in a WordPress widget or anywhere you…


WP Socio 5,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 6.5.2 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Invite Anyone

Makes BuddyPress's invitation features more powerful.


Boone Gorges 4,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 6.4.4 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

WPC Grouped Product for WooCommerce

WPC Grouped Product helps you made up standalone products that are presented as a group.


WPClever 4,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 6.4.4 3 ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Telegram Bot & Channel

Transform your content distribution and customer experience with our Telegram broadcast and interactive bot solutions.…


Marco Milesi 1,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 6.4.4 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

BP Group Documents

BP Group Documents creates a page within each BuddyPress group to upload and any type…


lenasterg 1,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 6.3.4 7 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

WP User Groups

WP User Groups allows users to be categorized using custom taxonomies & terms.


John James Jacoby 1,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 5.8.9 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

WUPO Group Attributes for WooCommerce

Organize product attributes into groups. These will be shown in separate sections on your product…


WUPO Plugins 500+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 6.4.4 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Website Toolbox Community

The Easiest WordPress Discussion Community Plugin. Effortlessly Build a Beautiful Community with Zero Coding, Seamless…


Website Toolbox 100+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 6.5.2 3 ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Plugin Manager

Too many plugins bother you? Put them into a group!


Sujin 수진 Choi 100+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 4.9.25 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Goodlayers Blocks

A utility plugin to help you styling the page


Goodlayers 100+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 6.0.8 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

BuddyPress Restrict Group Creation

Extend restricting group creation with mappings to WordPress Capabilities and various thresholds


Venutius 60+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 5.6.13 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Responsive Flicker Widget

A Flickr WordPress plugin to display user's and group's photos in sidebar widgets.


Prem Tiwari 50+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 4.6.28 8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

LS Buddypress Activity plus tabs extension

Extends the functionality of Activity Plus Reloaded for BuddyPress plugin by adding related tabs in…


Lena Stergatou, NTS on cti.gr 40+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 6.1.6 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

BuddyPress Group Tags

Categorize BuddyPress groups using tags. Show a clickable tag cloud above the group listings or…


Deryk Wenaus 40+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

BP Fan Page

This plugin allows you to change any BuddyPress group into a fan page group, where…


Venutius 30+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 6.4.4 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

feedgator

Feed(Aggre)gator merges a group of RSS feeds into a single widgetized list.


Tyler Crawford 30+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 3.0.5 14 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

BP Group Home Widgets

Add user editable widgets to the BP Nouveau group home page BP Legacy Home (Activity)…


Venutius 30+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 5.2.20 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Easy Post Series

Create series of posts easily.


Yudhistira Mauris 20+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 4.6.28 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ