ਬਡੀਪ੍ਰੈਸ

ਬਡੀਪ੍ਰੈਸ helps site builders & developers add community features to their websites, with user profiles,…


The BuddyPress Community 100,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 6.1.1 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

ਸਮੂਹ

ਸਮੂਹ is an efficient and powerful solution, providing group-based user membership management, group-based capabilities and…


itthinx 20,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 6.1.1 13 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

BuddyPress Group Email Subscription

This powerful plugin allows users to receive email notifications of group activity. Weekly or daily…


Deryk Wenaus, boonebgorges, r-a-y 5,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 6.1.1 3 ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

BuddyPress Registration Options

Moderate new BuddyPress members and fight BuddyPress spam.


Pluginize 3,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 6.0.3 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Private groups

For bbPress – Creates private forum groups


Robin Wilson 3,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 6.1.1 4 ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Groups 404 Redirect

Redirect 404's when a visitor tries to access a page protected by Groups.


itthinx 2,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 5.7.8 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

BuddyPress Groups Extras

Give your groups the ability to have any custom fields admins want. Also, an extra…


slaFFik 1,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 5.6.10 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

User Groups

Group Your Users


Katz Web Services, Inc. 700+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 4.5.28 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Advanced XProfile Fields for BuddyPress

Enhance your BuddyPress profile fields with Advanced XProfile Fields for BuddyPress. Manage fields labels, validation…


SuitePlugins 400+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 5.4.12 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

BuddyPress Group Chatroom

This plugin provides neat chatrooms into BuddyPress groups. Each Group admin can enable a group…


Venutius 400+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 5.6.10 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

BP Local Avatars

A BuddyPress plugin that creates Gravatar avatars for any user or group without one, and…


PhiloPress 200+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 5.9.5 9 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Wbcom Designs – BuddyPress Group Reviews

BuddyPress Group Reviews allows BuddyPress members to add group reviews & give multiple-rating to given…


Wbcom Designs 200+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 6.0.3 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

BuddyPress Registration Groups

Allows a new BuddyPress user to select groups to join during the registration process.


Eric Johnson 200+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with WordPress 4.9.2 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Limit BuddyPress Groups Per User

Limit Groups Per user plugin allows site admins to restrict the number of groups a…


BuddyDev 200+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 5.4.12 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Role Includer

Simple settings page to allocate multiple roles to a user.


Justin Fletcher 200+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 5.9.5 11 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Gestione Circolari Groups

Gestione delle circolari scolastiche con la possibilità di richiedere la firma e l'adesione alle circolari…


Scimone Ignazio 100+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 5.8.6 10 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

BuddyPress Groupblog

BuddyPress Groupblog extends the group functionality by enabling the group to have a single blog…


Rodney Blevins, Marius Ooms, Boone Gorges 100+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 5.5.11 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

BuddyPress Restrict Group Creation

Extend restricting group creation with mappings to WordPress Capabilities and various thresholds


Venutius 100+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 5.6.10 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

BuddyPress Groups CSV Import

BuddyPress Groups CSV Import is a plugin which is used for adding multiple groups to…


Vivek Sharma 100+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 6.1.1 2 ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ