ਸਮੂਹ

ਸਮੂਹ is an efficient and powerful solution, providing group-based user membership management, group-based capabilities and…


itthinx 20,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 5.7.1 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

BuddyPress Group Email Subscription

This powerful plugin allows users to receive email notifications of group activity. Weekly or daily…


Deryk Wenaus, boonebgorges, r-a-y 5,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 5.5.4 9 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Page Security & Membership

Allows admins to create user membership groups and set access restrictions for any post, page…


Veraxus, Contexture 4,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 4.2.29 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Private groups

For bbPress – Creates private forum groups


Robin Wilson 3,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 5.6.3 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Groups 404 Redirect

Redirect 404's when a visitor tries to access a page protected by Groups.


itthinx 2,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 5.7.1 2 ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

BuddyPress Groups Extras

Give your groups the ability to have any custom fields admins want. Also, an extra…


slaFFik 1,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 5.6.3 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

User Groups

Group Your Users


Katz Web Services, Inc. 900+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 4.5.13 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Advanced XProfile Fields for BuddyPress

Enhance your BuddyPress profile fields with Advanced XProfile Fields for BuddyPress. Manage fields labels, validation…


SuitePlugins 600+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 5.4.5 12 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

BuddyPress Group Chatroom

This plugin provides neat chatrooms into BuddyPress groups. Each Group admin can enable a group…


Venutius 600+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 5.6.3 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

BuddyPress Registration Groups

Allows a new BuddyPress user to select groups to join during the registration process.


Eric Johnson 400+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with WordPress 4.9.2 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

BP Group Reviews

This plugin allows the BuddyPress Members to give reviews to the BuddyPress groups on the…


Wbcom Designs 300+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 5.4.0 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

BP Local Avatars

A BuddyPress plugin that creates Gravatar avatars for any user or group without one, and…


PhiloPress 300+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 5.6.3 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Limit BuddyPress Groups Per User

Limit Groups Per user plugin allows site admins to restrict the number of groups a…


BuddyDev 200+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 5.4.5 12 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Role Includer

Simple settings page to allocate multiple roles to a user.


Justin Fletcher 200+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 5.4.5 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

BuddyPress Groupblog

BuddyPress Groupblog extends the group functionality by enabling the group to have a single blog…


Rodney Blevins, Marius Ooms, Boone Gorges 200+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 5.5.4 9 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Gestione Circolari Groups

Gestione Circolari Scolastiche Groups.


Scimone Ignazio 100+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 5.5.4 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

BP Group Organizer

Easily create, edit, and delete BuddyPress groups – with drag and drop simplicity


David Dean 100+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 3.6.1 8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

BuddyPress Avatar Bubble

After moving your mouse pointer on user/group avatar (or clicking) you will see a bubble…


slaFFik 100+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with WordPress 4.6.1 and BuddyPress 2.7.2 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ