ਬਡੀਪ੍ਰੈਸ

ਬਡੀਪ੍ਰੈਸ helps site builders & developers add community features to their websites, with user profiles,…


The BuddyPress Community 200,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 6.0 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

ਸਮੂਹ

ਸਮੂਹ is an efficient and powerful solution, providing group-based user membership management, group-based capabilities and…


itthinx 20,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 6.0 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

BuddyPress Group Email Subscription

This powerful plugin allows users to receive email notifications of group activity. Weekly or daily…


Deryk Wenaus, boonebgorges, r-a-y 5,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 5.8.4 9 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

BuddyPress Registration Options

Moderate new BuddyPress members and fight BuddyPress spam.


Pluginize 4,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 5.8.4 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Private groups

For bbPress – Creates private forum groups


Robin Wilson 3,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 5.8.4 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Groups 404 Redirect

Redirect 404's when a visitor tries to access a page protected by Groups.


itthinx 2,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 5.7.6 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

BuddyPress Groups Extras

Give your groups the ability to have any custom fields admins want. Also, an extra…


slaFFik 1,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 5.6.8 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

User Groups

Group Your Users


Katz Web Services, Inc. 800+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 4.5.26 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Advanced XProfile Fields for BuddyPress

Enhance your BuddyPress profile fields with Advanced XProfile Fields for BuddyPress. Manage fields labels, validation…


SuitePlugins 400+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 5.4.10 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

BuddyPress Group Chatroom

This plugin provides neat chatrooms into BuddyPress groups. Each Group admin can enable a group…


Venutius 400+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 5.6.8 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

BP Local Avatars

A BuddyPress plugin that creates Gravatar avatars for any user or group without one, and…


PhiloPress 300+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 5.9.3 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Wbcom Designs – BuddyPress Group Reviews

BuddyPress Group Reviews allows BuddyPress members to add group reviews & give multiple-rating to given…


Wbcom Designs 300+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 6.0.0 3 ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

BuddyPress Registration Groups

Allows a new BuddyPress user to select groups to join during the registration process.


Eric Johnson 200+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with WordPress 4.9.2 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Limit BuddyPress Groups Per User

Limit Groups Per user plugin allows site admins to restrict the number of groups a…


BuddyDev 200+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 5.4.10 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Role Includer

Simple settings page to allocate multiple roles to a user.


Justin Fletcher 200+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 5.9.3 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

BuddyPress Groupblog

BuddyPress Groupblog extends the group functionality by enabling the group to have a single blog…


Rodney Blevins, Marius Ooms, Boone Gorges 100+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 5.5.9 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

BuddyPress Restrict Group Creation

Extend restricting group creation with mappings to WordPress Capabilities and various thresholds


Venutius 100+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 5.6.8 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

BuddyPress Groups CSV Import

BuddyPress Groups CSV Import is a plugin which is used for adding multiple groups to…


Vivek Sharma 100+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 5.7.6 11 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Gestione Circolari Groups

Gestione delle circolari scolastiche con la possibilità di richiedere la firma e l'adesione alle circolari…


Scimone Ignazio 100+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 5.8.4 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ