ਬਡੀਪ੍ਰੈਸ

ਬਡੀਪ੍ਰੈਸ helps site builders & developers add community features to their websites, with user profiles,…


The BuddyPress Community 200,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 5.6 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Smartsupp Live Chat

Live chat suited for your WordPress website. Start a personal conversation with your visitors and…


Smartsupp 10,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 5.6 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Front End PM

Front End PM is a Private Messaging system and a secure contact form to your…


Shamim Hasan 10,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 5.5.3 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

BuddyPress Edit Activity

BuddyPress Edit Activity allows your members to edit their activity posts on the front-end of…


BuddyBoss 3,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 5.4.4 9 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Simple Ajax Chat

Displays a fully customizable Ajax-powered chat box anywhere on your site.


Jeff Starr 2,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 5.6 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Mass Messaging in BuddyPress

Ever wanted to send a message to many people at once? Now you can, introducing…


Eliott Robson 500+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 4.8.15 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

BuddyPress Messaging Control

This plugin is a Swiss Army Knife for messaging, It allows the site admin to…


Venutius 100+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 5.6 2 ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

BuddyPress Restrict Messages

This plugin allows the site admin to restrict who can send private messages or to…


venutius 100+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 5.1.8 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

TalkJS

TalkJS is the messaging tool for platforms. Add buyer seller chat to your marketplace, on-demand…


TalkJS 100+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 5.2.9 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

BuddyPress Instant Chat

Instant chat plugin for BuddyPress allowing user to connect and talk in real time.


Richard Phelps 60+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 4.6.20 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Message Mate

Message Mate lets customers text you from their phone or computer. Reply via email, text…


OwnerListens inc. 50+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 5.5.3 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Admin Order Message Customer

Woocommerce Admin Order Message Customer will let you text your customer via Whatsapp without saving…


Eitan Shaked 30+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 5.4.4 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Buddypress Mass Messaging

This plugin allows you to send individual messages to all Buddypress users.


Jeremy Litten 30+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 3.0.5 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Admin Msg Board

Adds a messaging system in your WordPress admin area for bloggers to communicate.


Julian Yanover 20+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 2.7.1 12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Encrypted Contact Form

Secure contact form for WordPress. Uses end-to-end encryption to send user information. Not even your…


EveryBit Inc. 20+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 4.1.32 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

EasySMS

EasySMS provides an easy way for readers to subscribe to SMS updates and for admins…


Brian Fegter 10 ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 2.8 11 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

SlimFAQ

Easy integration of the SlimFAQ sidebar with optional Intercom integration.


Constantin Hofstetter (OOZOU) 10 ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 4.5.13 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Wireclub Embedded Chat for WordPress

Embedded Chat for WordPress. Add a chat room to a page or post. Rooms can…


Wireclub Media Inc. 10 ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 3.5.2 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ