ਬਡੀਪ੍ਰੈਸ

ਬਡੀਪ੍ਰੈਸ helps site builders & developers add community features to their websites, with user profiles,…


The BuddyPress Community 100,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 6.4.2 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Disable Admin Notices individually

Disable admin notices plugin gives you the option to hide updates warnings and inline notices…


Creative Motion 100,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 6.4.2 3 ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Perfecty Push Notifications

Push Notifications that are self-hosted, you don't need API keys to integrate with external Push…


Perfecty 6,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 6.0.6 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Hide All Notices

Hide All Notices was built out of pure irritation of unneeded notices. No more nags,…


Duncan Platt 5,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 5.5.13 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Cart Notices for WooCommerce

Display on cart page notices based on products and product categories in cart, cart cost,…


BeRocket 3,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 6.3.2 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

SAR Friendly SMTP

A friendly SMTP plugin for WordPress. No third-party, simply using WordPress native possibilities.


Samuel Aguilera 3,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 6.3.2 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Subscribers – Free Web Push Notifications

Web push notifications for your website. Available in Chrome, Firefox, Edge, Opera, Android, Safari, AMP.


Subscribers.com 2,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 6.2.3 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Disable WordPress Core Update Email

Disables the default notification email sent by WordPress for an automatic core update. Simply activate…


Alex Moss 2,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 4.5.30 8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Clarity – Ad blocker for WordPress

Clarity is an ad blocker for your WordPress admin. It hides obtrusive plugin and theme…


khromov 2,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 6.3.2 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Simple Cookie Notification Bar

Displays a simple cookie notification bar on the bottom of the page, customizable colours and…


Lucy Tomás 2,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 4.3.32 8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ