ਬਡੀਪ੍ਰੈਸ

ਬਡੀਪ੍ਰੈਸ helps site builders & developers add community features to their websites, with user profiles,…


The BuddyPress Community 200,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 6.0 1 ਹਫਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Disable Admin Notices individually

Disable admin notices plugin gives you the option to hide updates warnings and inline notices…


Creative Motion 100,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 5.9.3 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

WP Nag Hide

Hide those pesky annoying plugin notifications and inline warnings at the top of all admin…


Milton Keynes Web Design 9,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 4.7.23 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Hide All Notices

Hide All Notices was built out of pure irritation of unneeded notices. No more nags,…


Duncan Platt 7,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 5.5.9 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Subscribers – Free Web Push Notifications

Web push notifications for your website. Available in Chrome & Firefox (desktop) with support for…


Subscribers.com 4,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 5.8.4 10 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Simple Shortcodes

Simple Shortcodes is a plugin that fits nicely in your editor toolbar for simple insertion…


simplethemes 3,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 4.5.26 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Cart Notices for WooCommerce

Display on cart page notices based on products and product categories in cart, cart cost,…


BeRocket 3,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 5.9.3 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

SAR Friendly SMTP

A friendly SMTP plugin for WordPress. No third-party, simply using WordPress native possibilities.


Samuel Aguilera 3,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 5.9.3 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Simple Cookie Notification Bar

Displays a simple cookie notification bar on the bottom of the page, customizable colours and…


Lucy Tomás 3,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 4.3.28 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Disable WordPress Core Update Email

Disables the default notification email sent by WordPress for an automatic core update. Simply activate…


Alex Moss 2,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 4.5.26 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

BuddyPress Notification Widget

BuddyPress notification widget allow site admins to show BuddyPress user notification in widget.


BuddyDev 2,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 5.9.3 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

WP Notification Center

Adds a notification center to WordPress, no more pages that are cluttered with notifications.


Never5 2,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 5.0.16 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

SendPulse Free Web Push

Web push notifications for your website. Available in Chrome (Android and desktop), Firefox (Android and…


SendPulse 2,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 5.0.16 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ