ਬਡੀਪ੍ਰੈਸ

Get together safely, in your own way, in WordPress.


The BuddyPress Community 100,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 6.4.3 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

BuddyPress Global Search

BuddyPress Global Search allows for a global, unified search of all BuddyPress components, with a…


BuddyBoss 4,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 5.2.20 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

BuddyPress Edit Activity

BuddyPress Edit Activity allows your members to edit their activity posts on the front-end of…


BuddyBoss 1,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 5.4.15 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

WP Delete User Accounts

Allow your users (except for administrators) to manually delete their own accounts.


Ren Ventura 1,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 6.0.7 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Match me for BuddyPress

BuddyPress Match adds functionality to match profiles and shows matching percentage on profile.


Muhammad Kashif 300+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 6.0.7 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

User Role Switcher

Instant switching between user roles in WordPress.


Dhanendran Rajagopal 200+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 5.6.13 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Review Profile Links

Display the logos and links for 23 different profile services where users can leave feedback.


Scott Hendison 100+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 5.8.9 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

User List

Display your WordPress users and their profiles in an index on your site. Extrenal plugin…


Jonathan Kemp, Ivan Jakesevic 80+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 3.5.2 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

BP Edit User Profiles

Adds a "Edit BuddyPress Profile" link to the users page in the dashboard if current…


Sean Newby 40+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 4.7.28 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Author Details

This plugin displays the author details at the end of the post.


EDC Team (E-Da`wah Committee) 40+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 6.1.5 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

BP User Profile Map

Add a map display of a members location to their BuddyPress profile.


Hugo - aka hnla hugo.ashmore@gmail.com 30+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with WP 3.6, BuddyPress 1.8.1 11 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

User Sync For Klaviyo

This plugin will automatically sync your users from WordPress to Klaviyo. It will also optionally…


Oak and Beech 30+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 6.3.3 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Social Accounts

Add a new section under Settings for your social accounts. The order and the images…


Maxime Lefrancois 20+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 3.5.2 11 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ