ਬਡੀਪ੍ਰੈਸ

ਬਡੀਪ੍ਰੈਸ helps site builders & developers add community features to their websites, with user profiles,…


The BuddyPress Community 100,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 6.1.1 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

BuddyPress Global Search

BuddyPress Global Search allows for a global, unified search of all BuddyPress components, with a…


BuddyBoss 5,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 5.2.17 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

BuddyPress Edit Activity

BuddyPress Edit Activity allows your members to edit their activity posts on the front-end of…


BuddyBoss 2,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 5.4.12 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

WP Delete User Accounts

Allow your users (except for administrators) to manually delete their own accounts.


Ren Ventura 1,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 6.0.3 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Match me for BuddyPress

BuddyPress Match adds functionality to match profiles and shows matching percentage on profile.


Muhammad Kashif 500+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 6.0.3 9 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

User Role Switcher

Instant switching between user roles in WordPress.


Dhanendran Rajagopal 200+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 5.6.10 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

WordPress Users

Display your WordPress users and their profiles in an index on your site.


Jonathan Kemp 200+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 3.2.1 11 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Review Profile Links

Display the logos and links for 23 different profile services where users can leave feedback.


Scott Hendison 100+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 5.8.6 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

User List

Display your WordPress users and their profiles in an index on your site. Extrenal plugin…


Jonathan Kemp, Ivan Jakesevic 100+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 3.5.2 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

BP Edit User Profiles

Adds a "Edit BuddyPress Profile" link to the users page in the dashboard if current…


Sean Newby 60+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 4.7.25 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

BP User Profile Map

Add a map display of a members location to their BuddyPress profile.


Hugo - aka hnla hugo.ashmore@gmail.com 50+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with WP 3.6, BuddyPress 1.8.1 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Social Accounts

Add a new section under Settings for your social accounts. The order and the images…


Maxime Lefrancois 30+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 3.5.2 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Let Them Unsubscribe

Let users delete their accounts from Wordpress Admin Panel


igmoweb 10+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 4.6.25 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ