ਬੀ ਬੀ ਪ੍ਰੈਸ

ਬੀ ਬੀ ਪ੍ਰੈਸ is forum software for WordPress.


The bbPress Contributors 200,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 6.3.2 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Display PHP Version

Displays the currently installed PHP/MySQL version in the "At a Glance" admin dashboard widget.


David Gwyer 60,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 6.2.3 7 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

WHMCS Bridge

WHMCS Bridge is a plugin that integrates the powerful WHMCS support and billing software with…


globalprogramming 9,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 6.0.6 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

WP Debugging

A support/troubleshooting plugin for WordPress.


Andy Fragen 9,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 6.3.2 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

chat-me-now

Floating button that opens the WhatsApp chat to the technical support on turn. It allows…


Frank Ortiz 6,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 5.7.10 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Pixelgrade Assistant

Help and assistance for Pixelgrade WordPress themes.


Pixelgrade 4,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 5.9.8 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Support WebP

This plugin will help you to upload webp format image in WordPress media library regardless…


sayedulsayem 3,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 6.2.3 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

WP PHP Version Display

Displays the current running PHP/MySQL version inside "At a Glance" admin dashboard widget.


Arul Prasad J 3,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 6.2.3 8 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Resend Welcome Email

Quickly send a new welcome email and password reset link for a user through the…


Hudson Atwell 2,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 4.9.24 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Nirweb support

NirWeb support is a great help desk and support plugin for WordPress with full support…


NirWp Team 1,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 6.2.3 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

AVIF Support | AVIF Uploader

AVIF support plugin aims to support avif images in WordPress by overcome wp issues and…


GrandPlugins 1,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 6.3.2 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

PHP Version

You can able to see the current PHP version in WordPress admin dashboard widget.


Mazedul Islam 1,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 6.4.1 2 ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Chatbot with IBM Watson

This plugin allows you to easily add chatbots powered by IBM Watson Assistant to your…


IBM Cognitive Class 1,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 6.1.4 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ