ਬੀ ਬੀ ਪ੍ਰੈਸ

ਬੀ ਬੀ ਪ੍ਰੈਸ is forum software for WordPress.


The bbPress Contributors 200,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 5.9 1 ਹਫਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Display PHP Version

Displays the currently installed PHP version in the "At a Glance" admin dashboard widget.


David Gwyer 70,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 5.7.4 7 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

DW Question & Answer

Your WordPress site will have a full-featured Question & Answer section like Stack Overflow, Quora…


DesignWall 10,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 5.2.13 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

WHMCS Bridge

WHMCS Bridge is a plugin that integrates the powerful WHMCS support and billing software with…


globalprogramming 10,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 5.7.4 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Pixelgrade Assistant

Help and assistance for Pixelgrade WordPress themes.


Pixelgrade 6,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 5.7.4 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

WP Debugging

A support/troubleshooting plugin for WordPress.


Andy Fragen 5,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 5.8.2 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

chat-me-now

Floating button that opens the WhatsApp chat to the technical support on turn. It allows…


Frank Ortiz 3,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 5.7.4 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Resend Welcome Email

Quickly send a new welcome email and password reset link for a user through the…


Hudson Atwell 3,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 4.9.18 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Add Full SVG Support

Upload SVG files to your WordPress and use them anywhere you want via shortcode. Include…


Jens Kürschner 2,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 4.7.21 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Chatbot with IBM Watson

This plugin allows you to easily add chatbots powered by IBM Watson Assistant to your…


IBM Cognitive Class 1,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 5.7.4 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

WP PHP Version Display

Displays the current running PHP/MySQL version inside "At a Glance" admin dashboard widget.


Arul Prasad J 1,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 5.8.2 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Support WebP

Nowadays, webp is an oft used image format preferred by modern applications that offer better-looking…


sayedulsayem 1,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 5.8.2 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ