ਬੀ ਬੀ ਪ੍ਰੈਸ

ਬੀ ਬੀ ਪ੍ਰੈਸ is forum software for WordPress.


The bbPress Contributors 300,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 5.6 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Display PHP Version

Displays the currently installed PHP version in the "At a Glance" admin dashboard widget.


David Gwyer 80,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 5.1.8 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

DW Question & Answer

Your WordPress site will have a full-featured Question & Answer section like Stack Overflow, Quora…


DesignWall 10,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 5.2.9 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

WHMCS Bridge

WHMCS Bridge is a plugin that integrates the powerful WHMCS support and billing software with…


globalprogramming 10,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 5.6 3 ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Pixelgrade Assistant

Help and assistance for Pixelgrade WordPress themes.


Pixelgrade 7,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 5.3.6 11 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Resend Welcome Email

Quickly send a new welcome email and password reset link for a user through the…


Hudson Atwell 3,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 4.9.16 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

WP Debugging

A support/troubleshooting plugin for WordPress.


Andy Fragen 3,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 5.6 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Add Full SVG Support

Upload SVG files to your WordPress and use them anywhere you want via shortcode. Include…


Jens Kürschner 2,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 4.7.19 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Chatbot with IBM Watson

This plugin allows you to easily add chatbots powered by IBM Watson Assistant to your…


IBM Cognitive Class 2,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 5.5.3 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Send System Info

Send Information about your WP install, Server, and Browser to Support personnel.


Matt Cromwell 900+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 4.8.15 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Smart Fonts for Elementor

Adding your beloved TrueType Fonts to your website was never easier before. Comes also with…


codevision 600+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 5.5.3 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ