ਬੀ ਬੀ ਪ੍ਰੈਸ

ਬੀ ਬੀ ਪ੍ਰੈਸ is forum software for WordPress.


The bbPress Contributors 100,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 6.3.4 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Display PHP Version

Displays the currently installed PHP/MySQL version in the "At a Glance" admin dashboard widget.


David Gwyer 50,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 6.2.5 11 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

WP Debugging

A support/troubleshooting plugin for WordPress.


Andy Fragen 10,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 6.5.2 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

WHMCS Bridge

WHMCS Bridge is a plugin that integrates the powerful WHMCS support and billing software with…


globalprogramming 8,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 6.0.8 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

chat-me-now

Floating button that opens the WhatsApp chat to the technical support on turn. It allows…


Frank Ortiz 6,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 5.7.11 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Support WebP

This plugin will help you to upload webp format image in WordPress media library regardless…


sayedulsayem 4,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 6.2.5 10 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Pixelgrade Assistant

Help and assistance for Pixelgrade WordPress themes.


Pixelgrade 3,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 5.9.9 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

AVIF Support | AVIF Uploader

AVIF support plugin aims to support avif images in WordPress by overcome wp issues and…


GrandPlugins 3,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 6.5.2 3 ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

WP PHP Version Display

Displays the current running PHP/MySQL version inside "At a Glance" admin dashboard widget.


Arul Prasad J 2,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 6.2.5 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Resend Welcome Email

Quickly send a new welcome email and password reset link for a user through the…


Hudson Atwell 2,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 4.9.25 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Nirweb support

NirWeb support is a great help desk and support plugin for WordPress with full support…


NirWp Team 1,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 6.4.4 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

PHP Version

You can able to see the current PHP version in WordPress admin dashboard widget.


Mazedul Islam 1,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 6.4.4 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Chatbot with IBM Watson

This plugin allows you to easily add chatbots powered by IBM Watson Assistant to your…


IBM Cognitive Class 900+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 6.1.6 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ