ਬੀ ਬੀ ਪ੍ਰੈਸ

ਬੀ ਬੀ ਪ੍ਰੈਸ is forum software for WordPress.


The bbPress Contributors 200,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 5.9.3 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Display PHP Version

Displays the currently installed PHP version in the "At a Glance" admin dashboard widget.


David Gwyer 70,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 5.7.6 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

DW Question & Answer

Your WordPress site will have a full-featured Question & Answer section like Stack Overflow, Quora…


DesignWall 10,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 5.2.15 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

WHMCS Bridge

WHMCS Bridge is a plugin that integrates the powerful WHMCS support and billing software with…


globalprogramming 10,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 5.9.3 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

chat-me-now

Floating button that opens the WhatsApp chat to the technical support on turn. It allows…


Frank Ortiz 6,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 5.7.6 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Pixelgrade Assistant

Help and assistance for Pixelgrade WordPress themes.


Pixelgrade 6,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 5.9.4 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

WP Debugging

A support/troubleshooting plugin for WordPress.


Andy Fragen 6,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 6.0 1 ਹਫਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Resend Welcome Email

Quickly send a new welcome email and password reset link for a user through the…


Hudson Atwell 3,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 4.9.20 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

WP PHP Version Display

Displays the current running PHP/MySQL version inside "At a Glance" admin dashboard widget.


Arul Prasad J 1,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 6.0 13 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Support WebP

Nowadays, webp is an oft used image format preferred by modern applications that offer better-looking…


sayedulsayem 1,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 5.8.4 8 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Chatbot with IBM Watson

This plugin allows you to easily add chatbots powered by IBM Watson Assistant to your…


IBM Cognitive Class 1,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 5.7.6 8 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Nirweb support

NirWeb support is a great help desk and support plugin for WordPress with full support…


nirweb Team 900+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 5.9.3 3 ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ