ਬੀ ਬੀ ਪ੍ਰੈਸ

ਬੀ ਬੀ ਪ੍ਰੈਸ is forum software for WordPress.


The bbPress Contributors 300,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 5.4.1 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Display PHP Version

Displays the currently installed PHP version in the "At a Glance" admin dashboard widget.


David Gwyer 70,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 5.1.5 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

DW Question & Answer

Your WordPress site will have a full-featured Question & Answer section like Stack Overflow, Quora…


DesignWall 10,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 5.2.6 9 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

WHMCS Bridge

WHMCS Bridge is a plugin that integrates the powerful WHMCS support and billing software with…


globalprogramming 10,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 5.4.1 3 ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

SupportCandy

This plugin adds to WordPress the features of a complete helpdesk ticket system. Easy to…


SupportCandy 6,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 5.4.1 2 ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Pixelgrade Assistant

Help and assistance for Pixelgrade WordPress themes.


Pixelgrade 5,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 5.3.3 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

JS Help Desk (formerly JS Support Ticket)

Professional, beautiful and more powerful help desk system for tracking, prioritizing and providing assistance to…


Joom Sky 3,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 5.4.1 2 ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Resend Welcome Email

Quickly send a new welcome email and password reset link for a user through the…


Hudson Atwell 3,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 4.9.14 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Add Full SVG Support

Upload SVG files to your WordPress and use them anywhere you want via shortcode. Include…


Jens Kürschner 3,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 4.7.17 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Chatbot with IBM Watson

This plugin allows you to easily add chatbots powered by IBM Watson Assistant to your…


IBM Cognitive Class 2,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 5.3.3 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

WP Debugging

A support/troubleshooting plugin for WordPress.


Andy Fragen 1,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 5.5 2 ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Send System Info

Send Information about your WP install, Server, and Browser to Support personnel.


Matt Cromwell 800+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 4.8.13 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Quriobot

Increase conversion with an easy to use chatbot.


Quriobot 500+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 5.4.1 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ