ਬੀ ਬੀ ਪ੍ਰੈਸ

ਬੀ ਬੀ ਪ੍ਰੈਸ is forum software for WordPress.


The bbPress Contributors 200,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 5.9.5 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Display PHP Version

Displays the currently installed PHP version in the "At a Glance" admin dashboard widget.


David Gwyer 60,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 5.7.8 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

WHMCS Bridge

WHMCS Bridge is a plugin that integrates the powerful WHMCS support and billing software with…


globalprogramming 10,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 6.0.3 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

WP Debugging

A support/troubleshooting plugin for WordPress.


Andy Fragen 8,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 6.2 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

chat-me-now

Floating button that opens the WhatsApp chat to the technical support on turn. It allows…


Frank Ortiz 7,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 5.7.8 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Pixelgrade Assistant

Help and assistance for Pixelgrade WordPress themes.


Pixelgrade 5,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 5.9.5 11 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

WP PHP Version Display

Displays the current running PHP/MySQL version inside "At a Glance" admin dashboard widget.


Arul Prasad J 3,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 6.1.1 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Resend Welcome Email

Quickly send a new welcome email and password reset link for a user through the…


Hudson Atwell 2,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 4.9.22 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Support WebP

Nowadays, webp is an oft used image format preferred by modern applications that offer better-looking…


sayedulsayem 2,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 5.8.6 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Chatbot with IBM Watson

This plugin allows you to easily add chatbots powered by IBM Watson Assistant to your…


IBM Cognitive Class 1,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 6.1.1 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Nirweb support

NirWeb support is a great help desk and support plugin for WordPress with full support…


NirWp Team 1,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 6.1.1 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

PHP Version

You can able to see the current PHP version in WordPress admin dashboard widget.


Mazedul Islam 900+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 6.1.1 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ