ਬਡੀਪ੍ਰੈਸ

ਬਡੀਪ੍ਰੈਸ helps site builders & developers add community features to their websites, with user profiles,…


The BuddyPress Community 200,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 5.4.2 2 ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Extended CRM for Users Insights

Extends the CRM functionality of Users Insights – adds new management options to the user…


denizz 400+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 5.2.7 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

User Groups Restrictions

Extend of user-groups plugin, this plugin allows you to restrict access to users groups in…


Amaury Balmer, Alexandre Sadowski 30+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 3.5.2 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Woocommerce Order Report Snapshot

Quickly and easily export Woocommerce orders based on user roles.


clickersonline 20+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 4.2.28 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ