ਅੰਕੜੇ

Here are some charts showing what sorts of systems people are running WordPress on. (You’ll need JavaScript enabled to see them.)

ਵਰਡਪ੍ਰੈੱਸ ਸੰਸਕਰਨ

PHP ਸੰਸਕਰਨ

MySQL ਸੰਸਕਰਨ

ਲੋਕੇਲ